Ezekiel 41

1ויביאני אל ההיכל וימד את האילים שש אמות רחב מפו ושש אמות רחב מפו—רחב האהל
2ורחב הפתח עשר אמות וכתפות הפתח חמש אמות מפו וחמש אמות מפו וימד ארכו ארבעים אמה ורחב עשרים אמה
3ובא לפנימה וימד איל הפתח שתים אמות והפתח שש אמות ורחב הפתח שבע אמות
4וימד את ארכו עשרים אמה ורחב עשרים אמה—אל פני ההיכל ויאמר אלי זה קדש הקדשים
5וימד קיר הבית שש אמות ורחב הצלע ארבע אמות סביב סביב לבית—סביב
6והצלעות צלע אל צלע שלוש ושלשים פעמים ובאות בקיר אשר לבית לצלעות סביב סביב—להיות אחוזים ולא יהיו אחוזים בקיר הבית
7ורחבה ונסבה למעלה למעלה לצלעות כי מוסב הבית למעלה למעלה סביב סביב לבית—על כן רחב לבית למעלה וכן התחתונה יעלה על העליונה לתיכונה
8וראיתי לבית גבה סביב סביב מיסדות (מוסדות) הצלעות מלו הקנה שש אמות אצילה
9רחב הקיר אשר לצלע אל החוץ חמש אמות ואשר מנח בית צלעות אשר לבית
10ובין הלשכות רחב עשרים אמה סביב לבית—סביב סביב
11ופתח הצלע למנח—פתח אחד דרך הצפון ופתח אחד לדרום ורחב מקום המנח חמש אמות סביב סביב
12והבנין אשר אל פני הגזרה פאת דרך הים רחב שבעים אמה וקיר הבנין חמש אמות רחב סביב סביב וארכו תשעים אמה
13ומדד את הבית ארך מאה אמה והגזרה והבניה וקירותיה ארך מאה אמה
14ורחב פני הבית והגזרה לקדים מאה אמה
15ומדד ארך הבנין אל פני הגזרה אשר על אחריה ואתוקיהא (ואתיקיהא) מפו ומפו—מאה אמה וההיכל הפנימי ואלמי החצר
16הספים והחלונים האטמות והאתיקים סביב לשלשתם נגד הסף שחיף עץ סביב סביב והארץ עד החלונות והחלנות מכסות
17על מעל הפתח ועד הבית הפנימי ולחוץ ואל כל הקיר סביב סביב בפנימי ובחיצון—מדות
18ועשוי כרובים ותמרים ותמרה בין כרוב לכרוב ושנים פנים לכרוב
19ופני אדם אל התמרה מפו ופני כפיר אל התמרה מפו עשוי אל כל הבית סביב סביב
20מהארץ עד מעל הפתח הכרובים והתמרים עשוים וקיר ההיכל
21ההיכל מזוזת רבעה ופני הקדש המראה כמראה
22המזבח עץ שלוש אמות גבה וארכו שתים אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירתיו עץ וידבר אלי—זה השלחן אשר לפני יהוה
23ושתים דלתות להיכל ולקדש
24ושתים דלתות לדלתות  שתים מוסבות דלתות—שתים לדלת אחת ושתי דלתות לאחרת
25ועשויה אליהן אל דלתות ההיכל כרובים ותמרים כאשר עשוים לקירות ועב עץ אל פני האולם מהחוץ
26וחלונים אטמות ותמרים מפו ומפו אל כתפות האולם וצלעות הבית והעבים

Copyright information for Alep