Ezekiel 42

1ויוצאני אל החצר החיצונה—הדרך דרך הצפון ויבאני אל הלשכה אשר נגד הגזרה ואשר נגד הבנין—אל הצפון
2אל פני ארך אמות המאה פתח הצפון והרחב חמשים אמות
3נגד העשרים אשר לחצר הפנימי ונגד רצפה אשר לחצר החיצונה—אתיק אל פני אתיק בשלשים
4ולפני הלשכות מהלך עשר אמות רחב אל הפנימית—דרך אמה אחת ופתחיהם לצפון
5והלשכות העליונת קצרות  כי יוכלו אתיקים מהנה מהתחתנות ומהתכונות—בנין
6כי משלשות הנה ואין להן עמודים כעמודי החצרות על כן נאצל מהתחתונות ומהתיכנות—מהארץ
7וגדר אשר לחוץ לעמת הלשכות דרך החצר החצונה אל פני הלשכות—ארכו חמשים אמה
8כי ארך הלשכות אשר לחצר החצונה—חמשים אמה והנה על פני ההיכל מאה אמה
9ומתחתה לשכות (ומתחת הלשכות) האלה—המבוא (המביא) מהקדים בבאו להנה מהחצר החצנה
10ברחב גדר החצר דרך הקדים אל פני הגזרה ואל פני הבנין—לשכות
11ודרך לפניהם כמראה הלשכות אשר דרך הצפון כארכן כן רחבן וכל מוצאיהן וכמשפטיהן וכפתחיהן
12וכפתחי הלשכות אשר דרך הדרום פתח בראש דרך דרך בפני הגדרת הגינה דרך הקדים בבואן
13ויאמר אלי לשכות הצפון לשכות הדרום אשר אל פני הגזרה הנה לשכות הקדש אשר יאכלו שם הכהנים אשר קרובים ליהוה קדשי הקדשים  שם יניחו קדשי הקדשים והמנחה והחטאת והאשם—כי המקום קדש
14בבאם הכהנים ולא יצאו מהקדש אל החצר החיצונה ושם יניחו בגדיהם אשר ישרתו בהן כי קדש הנה ילבשו (ולבשו) בגדים אחרים וקרבו אל אשר לעם
15וכלה את מדות הבית הפנימי והוציאני דרך השער אשר פניו דרך הקדים ומדדו סביב סביב
16מדד רוח הקדים בקנה המדה—חמש אמות (מאות) קנים בקנה המדה סביב
17מדד רוח הצפון—חמש מאות קנים בקנה המדה סביב
18את רוח הדרום מדד—חמש מאות קנים בקנה המדה
19סבב אל רוח הים מדד חמש מאות קנים בקנה המדה
20לארבע רוחות מדדו חומה לו סביב סביב—ארך חמש מאות ורחב חמש מאות  להבדיל בין הקדש לחל

Copyright information for Alep