Ezekiel 43

1ויולכני אל השער—שער אשר פנה דרך הקדים
2והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה מכבדו
3וכמראה המראה אשר ראיתי כמראה אשר ראיתי בבאי לשחת את העיר ומראות כמראה אשר ראיתי אל נהר כבר ואפל אל פני
4וכבוד יהוה בא אל הבית דרך שער אשר פניו דרך הקדים
5ותשאני רוח—ותבאני אל החצר הפנימי והנה מלא כבוד יהוה הבית
6ואשמע מדבר אלי מהבית ואיש היה עמד אצלי
7ויאמר אלי בן אדם את מקום כסאי ואת מקום כפות רגלי אשר אשכן שם בתוך בני ישראל לעולם ולא יטמאו עוד בית ישראל שם קדשי המה ומלכיהם בזנותם ובפגרי מלכיהם במותם
8בתתם ספם את ספי ומזוזתם אצל מזוזתי והקיר ביני וביניהם וטמאו את שם קדשי בתועבותם אשר עשו ואכל אתם באפי
9עתה ירחקו את זנותם ופגרי מלכיהם—ממני ושכנתי בתוכם לעולם  {ס}

10אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו מעונותיהם ומדדו את תכנית
11ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת הבית ותכונתו ומוצאיו ומובאיו וכל צורתו ואת כל חקתיו וכל צורתו וכל תורתו הודע אותם וכתב לעיניהם וישמרו את כל צורתו ואת כל חקתיו—ועשו אותם
12זאת תורת הבית  על ראש ההר כל גבלו סביב סביב קדש קדשים—הנה זאת תורת הבית
13ואלה מדות המזבח באמות אמה אמה וטפח וחיק האמה ואמה רחב וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד וזה גב המזבח
14ומחיק הארץ עד העזרה התחתונה שתים אמות ורחב אמה אחת ומהעזרה הקטנה עד העזרה הגדולה ארבע אמות ורחב האמה
15וההראל ארבע אמות ומהאראיל ולמעלה הקרנות ארבע
16והאראיל שתים עשרה ארך בשתים עשרה רחב  רבוע אל ארבעת רבעיו
17והעזרה ארבע עשרה ארך בארבע עשרה רחב אל ארבעת רבעיה והגבול סביב אותה חצי האמה והחיק לה אמה סביב ומעלתהו פנות קדים
18ויאמר אלי בן אדם כה אמר אדני יהוה אלה חקות המזבח ביום העשותו—להעלות עליו עולה ולזרק עליו דם
19ונתתה אל הכהנים הלוים אשר הם מזרע צדוק הקרבים אלי נאם אדני יהוה—לשרתני  פר בן בקר לחטאת
20ולקחת מדמו ונתתה על ארבע קרנתיו ואל ארבע פנות העזרה ואל הגבול סביב וחטאת אותו וכפרתהו
21ולקחת את הפר החטאת ושרפו במפקד הבית מחוץ למקדש
22וביום השני תקריב שעיר עזים תמים לחטאת וחטאו את המזבח כאשר חטאו בפר
23בכלותך מחטא—תקריב פר בן בקר תמים ואיל מן הצאן תמים
24והקרבתם לפני יהוה והשליכו הכהנים עליהם מלח והעלו אותם עלה ליהוה
25שבעת ימים תעשה שעיר חטאת ליום ופר בן בקר ואיל מן הצאן תמימים יעשו
26שבעת ימים יכפרו את המזבח וטהרו אתו ומלאו ידו
27ויכלו את הימים  {ס}  והיה ביום השמיני והלאה יעשו הכהנים על המזבח את עולותיכם ואת שלמיכם ורצאתי אתכם נאם אדני יהוה  {ס}

Copyright information for Alep