Ezekiel 44

1וישב אתי דרך שער המקדש החיצון הפנה קדים והוא סגור
2ויאמר אלי יהוה השער הזה סגור יהיה לא יפתח ואיש לא יבא בו—כי יהוה אלהי ישראל בא בו והיה סגור
3את הנשיא נשיא הוא ישב בו לאכול (לאכל) לחם—לפני יהוה מדרך אולם השער יבוא ומדרכו יצא
4ויביאני דרך שער הצפון אל פני הבית וארא והנה מלא כבוד יהוה את בית יהוה ואפל אל פני
5ויאמר אלי יהוה בן אדם שים לבך וראה בעיניך ובאזניך שמע את כל אשר אני מדבר אתך לכל חקות בית יהוה ולכל תורתו ושמת לבך למבוא הבית בכל מוצאי המקדש
6ואמרת אל מרי אל בית ישראל כה אמר אדני יהוה  רב לכם מכל תועבותיכם בית ישראל
7בהביאכם בני נכר ערלי לב וערלי בשר להיות במקדשי לחללו את ביתי—בהקריבכם את לחמי חלב ודם ויפרו את בריתי אל כל תועבותיכם
8ולא שמרתם משמרת קדשי ותשימון לשמרי משמרתי במקדשי—לכם  {ס}

9כה אמר אדני יהוה כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבוא אל מקדשי  לכל בן נכר—אשר בתוך בני ישראל
10כי אם הלוים אשר רחקו מעלי בתעות ישראל אשר תעו מעלי אחרי גלוליהם ונשאו עונם
11והיו במקדשי משרתים פקדות אל שערי הבית ומשרתים את הבית המה ישחטו את העולה ואת הזבח לעם והמה יעמדו לפניהם לשרתם
12יען אשר ישרתו אותם לפני גלוליהם והיו לבית ישראל למכשול עון על כן נשאתי ידי עליהם נאם אדני יהוה ונשאו עונם
13ולא יגשו אלי לכהן לי ולגשת על כל קדשי אל קדשי הקדשים ונשאו כלמתם ותועבותם אשר עשו
14ונתתי אותם שמרי משמרת הבית—לכל עבדתו ולכל אשר יעשה בו  {פ}

15והכהנים הלוים בני צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי בתעות בני ישראל מעלי—המה יקרבו אלי לשרתני ועמדו לפני להקריב לי חלב ודם—נאם אדני יהוה
16המה יבאו אל מקדשי והמה יקרבו אל שלחני—לשרתני ושמרו את משמרתי
17והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית בגדי פשתים ילבשו ולא יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי החצר הפנימית וביתה
18פארי פשתים יהיו על ראשם ומכנסי פשתים יהיו על מתניהם  לא יחגרו ביזע
19ובצאתם אל החצר החיצונה אל החצר החיצונה אל העם יפשטו את בגדיהם אשר המה משרתם בם והניחו אותם בלשכת הקדש ולבשו בגדים אחרים ולא יקדשו את העם בבגדיהם
20וראשם לא יגלחו ופרע לא ישלחו כסום יכסמו את ראשיהם
21ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית
22ואלמנה וגרושה לא יקחו להם לנשים  כי אם בתולת מזרע בית ישראל והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן יקחו
23ואת עמי יורו בין קדש לחל ובין טמא לטהור יודעם
24ועל ריב המה יעמדו לשפט (למשפט)—במשפטי ושפטהו (ישפטהו) ואת תורתי ואת חקתי בכל מועדי ישמרו ואת שבתותי יקדשו
25ואל מת אדם לא יבוא לטמאה  כי אם לאב ולאם ולבן ולבת לאח ולאחות אשר לא היתה לאיש—יטמאו
26ואחרי טהרתו—שבעת ימים יספרו לו
27וביום באו אל הקדש אל החצר הפנימית לשרת בקדש יקריב חטאתו—נאם אדני יהוה
28והיתה להם לנחלה אני נחלתם ואחזה לא תתנו להם בישראל—אני אחזתם
29המנחה והחטאת והאשם המה יאכלום וכל חרם בישראל להם יהיה
30וראשית כל בכורי כל וכל תרומת כל מכל תרומותיכם—לכהנים יהיה וראשית ערסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל ביתך
31כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה—לא יאכלו הכהנים  {פ}

Copyright information for Alep