Ezekiel 45

1ובהפילכם את הארץ בנחלה תרימו תרומה ליהוה קדש מן הארץ—ארך חמשה ועשרים אלף ארך ורחב עשרה אלף  קדש הוא בכל גבולה סביב
2יהיה מזה אל הקדש חמש מאות בחמש מאות מרבע סביב וחמשים אמה מגרש לו סביב
3ומן המדה הזאת תמוד ארך חמש (חמשה) ועשרים אלף ורחב עשרת אלפים ובו יהיה המקדש קדש קדשים
4קדש מן הארץ הוא לכהנים משרתי המקדש יהיה הקרבים לשרת את יהוה והיה להם מקום לבתים ומקדש למקדש
5וחמשה ועשרים אלף ארך ועשרת אלפים רחב יהיה (והיה) ללוים משרתי הבית להם לאחזה—עשרים לשכת
6ואחזת העיר תתנו חמשת אלפים רחב וארך חמשה ועשרים אלף לעמת תרומת הקדש—לכל בית ישראל יהיה
7ולנשיא מזה ומזה לתרומת הקדש ולאחזת העיר אל פני תרומת הקדש ואל פני אחזת העיר מפאת ים ימה ומפאת קדמה קדימה וארך לעמות אחד החלקים מגבול ים אל גבול קדימה
8לארץ יהיה לו לאחזה בישראל ולא יונו עוד נשיאי את עמי והארץ יתנו לבית ישראל לשבטיהם  {פ}

9כה אמר אדני יהוה רב לכם נשיאי ישראל—חמס ושד הסירו ומשפט וצדקה עשו הרימו גרשתיכם מעל עמי נאם אדני יהוה
10מאזני צדק ואיפת צדק ובת צדק יהי לכם
11האיפה והבת תכן אחד יהיה—לשאת מעשר החמר הבת ועשירת החמר האיפה אל החמר יהיה מתכנתו
12והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל—המנה יהיה לכם
13זאת התרומה אשר תרימו  ששית האיפה מחמר החטים וששיתם האיפה מחמר השערים
14וחק השמן הבת השמן מעשר הבת מן הכר—עשרת הבתים חמר  כי עשרת הבתים חמר
15ושה אחת מן הצאן מן המאתים ממשקה ישראל למנחה ולעולה ולשלמים—לכפר עליהם נאם אדני יהוה  {פ}

16כל העם הארץ יהיו אל התרומה הזאת לנשיא בישראל
17ועל הנשיא יהיה העולות והמנחה והנסך בחגים ובחדשים ובשבתות בכל מועדי בית ישראל  הוא יעשה את החטאת ואת המנחה ואת העולה ואת השלמים לכפר בעד בית ישראל  {ס}

18כה אמר אדני יהוה בראשון באחד לחדש תקח פר בן בקר תמים וחטאת את המקדש
19ולקח הכהן מדם החטאת ונתן אל מזוזת הבית ואל ארבע פנות העזרה למזבח ועל מזוזת—שער החצר הפנימית
20וכן תעשה בשבעה בחדש מאיש שגה ומפתי וכפרתם את הבית
21בראשון בארבעה עשר יום לחדש יהיה לכם הפסח חג—שבעות ימים מצות יאכל
22ועשה הנשיא ביום ההוא בעדו ובעד כל עם הארץ—פר חטאת
23ושבעת ימי החג יעשה עולה ליהוה שבעת פרים ושבעת אילים תמימם ליום שבעת הימים וחטאת שעיר עזים ליום
24ומנחה איפה לפר ואיפה לאיל—יעשה ושמן הין לאיפה
25בשביעי בחמשה עשר יום לחדש בחג יעשה כאלה שבעת הימים  כחטאת כעלה וכמנחה וכשמן  {ס}

Copyright information for Alep