Ezekiel 46

1כה אמר אדני יהוה שער החצר הפנימית הפנה קדים יהיה סגור ששת ימי המעשה וביום השבת יפתח וביום החדש יפתח
2ובא הנשיא דרך אולם השער מחוץ ועמד על מזוזת השער ועשו הכהנים את עולתו ואת שלמיו והשתחוה על מפתן השער ויצא והשער לא יסגר עד הערב
3והשתחוו עם הארץ פתח השער ההוא בשבתות ובחדשים—לפני יהוה
4והעלה אשר יקרב הנשיא ליהוה  ביום השבת ששה כבשים תמימם—ואיל תמים
5ומנחה איפה לאיל ולכבשים מנחה מתת ידו ושמן הין לאיפה  {ס}

6וביום החדש פר בן בקר תמימם וששת כבשים ואיל תמימם יהיו
7ואיפה לפר ואיפה לאיל יעשה מנחה ולכבשים כאשר תשיג ידו ושמן הין לאיפה
8ובבוא הנשיא—דרך אולם השער יבוא ובדרכו יצא
9ובבוא עם הארץ לפני יהוה במועדים הבא דרך שער צפון להשתחות יצא דרך שער נגב והבא דרך שער נגב יצא דרך שער צפונה  לא ישוב דרך השער אשר בא בו—כי נכחו יצאו (יצא)
10והנשיא—בתוכם בבואם יבוא ובצאתם יצאו
11ובחגים ובמועדים תהיה המנחה איפה לפר ואיפה לאיל ולכבשים מתת ידו ושמן הין לאיפה  {פ}

12וכי יעשה הנשיא נדבה עולה או שלמים נדבה ליהוה ופתח לו את השער הפנה קדים ועשה את עלתו ואת שלמיו כאשר יעשה ביום השבת ויצא וסגר את השער אחרי צאתו
13וכבש בן שנתו תמים תעשה עולה ליום—ליהוה  בבקר בבקר תעשה אתו
14ומנחה תעשה עליו בבקר בבקר ששית האיפה ושמן שלישית ההין לרס את הסלת  מנחה ליהוה—חקות עולם תמיד
15ועשו (יעשו) את הכבש ואת המנחה ואת השמן בבקר בבקר  עולת תמיד  {ס}

16כה אמר אדני יהוה כי יתן הנשיא מתנה לאיש מבניו—נחלתו היא לבניו תהיה  אחזתם היא בנחלה  {ס}

17וכי יתן מתנה מנחלתו לאחד מעבדיו—והיתה לו עד שנת הדרור ושבת לנשיא אך נחלתו—בניו להם תהיה
18ולא יקח הנשיא מנחלת העם להונתם מאחזתם—מאחזתו ינחל את בניו  למען אשר לא יפצו עמי איש מאחזתו
19ויביאני במבוא אשר על כתף השער אל הלשכות הקדש אל הכהנים הפנות צפונה והנה שם מקום בירכתם (בירכתים) ימה
20ויאמר אלי—זה המקום אשר יבשלו שם הכהנים את האשם ואת החטאת  אשר יאפו את המנחה לבלתי הוציא אל החצר החיצונה לקדש את העם
21ויוציאני אל החצר החיצונה ויעברני אל ארבעת מקצועי החצר והנה חצר במקצע החצר חצר במקצע החצר
22בארבעת מקצעות החצר חצרות קטרות—ארבעים ארך ושלשים רחב  מדה אחת לארבעתם מהקצעות
23וטור סביב בהם סביב לארבעתם ומבשלות עשוי מתחת הטירות סביב
24ויאמר אלי  אלה בית המבשלים אשר יבשלו שם משרתי הבית את זבח העם

Copyright information for Alep