Ezekiel 47

1וישבני אל פתח הבית והנה מים יצאים מתחת מפתן הבית קדימה כי פני הבית קדים והמים ירדים מתחת מכתף הבית הימנית מנגב למזבח
2ויוצאני דרך שער צפונה ויסבני דרך חוץ אל שער החוץ דרך הפונה קדים והנה מים מפכים מן הכתף הימנית
3בצאת האיש קדים וקו בידו וימד אלף באמה ויעברני במים מי אפסים
4וימד אלף ויעברני במים מים ברכים וימד אלף ויעברני מי מתנים
5וימד אלף—נחל אשר לא אוכל לעבר  כי גאו המים מי שחו נחל אשר לא יעבר
6ויאמר אלי הראית בן אדם ויולכני וישבני שפת הנחל
7בשובני—והנה אל שפת הנחל עץ רב מאד  מזה ומזה
8ויאמר אלי המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וירדו על הערבה ובאו הימה אל הימה המוצאים ונרפאו המים
9והיה כל נפש חיה אשר ישרץ אל כל אשר יבוא שם נחלים יחיה והיה הדגה רבה מאד  כי באו שמה המים האלה וירפאו וחי—כל אשר יבוא שמה הנחל
10והיה יעמדו (עמדו) עליו דוגים מעין גדי ועד עין עגלים—משטוח לחרמים יהיו למינה תהיה דגתם כדגת הים הגדול רבה מאד
11בצאתו וגבאיו ולא ירפאו למלח נתנו
12ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר—כי מימיו מן המקדש המה יוצאים והיו (והיה) פריו למאכל ועלהו לתרופה  {פ}

13כה אמר אדני יהוה גה גבול אשר תתנחלו את הארץ לשני עשר שבטי ישראל—יוסף חבלים
14ונחלתם אותה איש כאחיו אשר נשאתי את ידי לתתה לאבתיכם ונפלה הארץ הזאת לכם—בנחלה
15וזה גבול הארץ  לפאת צפונה מן הים הגדול הדרך חתלן—לבוא צדדה
16חמת ברותה סברים אשר בין גבול דמשק ובין גבול חמת חצר התיכון אשר אל גבול חורן
17והיה גבול מן הים חצר עינון גבול דמשק וצפון צפונה וגבול חמת ואת פאת צפון
18ופאת קדים מבין חורן ומבין דמשק ומבין הגלעד ומבין ארץ ישראל הירדן—מגבול על הים הקדמוני תמדו ואת פאת קדימה
19ופאת נגב תימנה מתמר עד מי מריבות קדש נחלה אל הים הגדול ואת פאת תימנה נגבה
20ופאת ים הים הגדול מגבול עד נכח לבוא חמת זאת פאת ים
21וחלקתם את הארץ הזאת לכם—לשבטי ישראל
22והיה תפלו אותה בנחלה לכם ולהגרים הגרים בתוככם אשר הולדו בנים בתוככם והיו לכם כאזרח בבני ישראל—אתכם יפלו בנחלה בתוך שבטי ישראל
23והיה בשבט אשר גר הגר אתו—שם תתנו נחלתו נאם אדני יהוה  {פ}

Copyright information for Alep