Ezekiel 8

1ויהי בשנה הששית בששי בחמשה לחדש אני יושב בביתי וזקני יהודה יושבים לפני ותפל עלי שם יד אדני יהוה
2ואראה והנה דמות כמראה אש—ממראה מתניו ולמטה אש וממתניו ולמעלה כמראה זהר כעין החשמלה
3וישלח תבנית יד ויקחני בציצת ראשי ותשא אתי רוח בין הארץ ובין השמים ותבא אתי ירושלמה במראות אלהים אל פתח שער הפנימית הפונה צפונה אשר שם מושב סמל הקנאה המקנה
4והנה שם—כבוד אלהי ישראל  כמראה אשר ראיתי בבקעה
5ויאמר אלי—בן אדם שא נא עיניך דרך צפונה ואשא עיני דרך צפונה והנה מצפון לשער המזבח סמל הקנאה הזה בבאה
6ויאמר אלי—בן אדם הראה אתה מהם (מה הם) עשים תועבות גדלות אשר בית ישראל עשים פה לרחקה מעל מקדשי ועוד תשוב תראה תועבות גדלות  {פ}

7ויבא אתי אל פתח החצר ואראה והנה חר אחד בקיר
8ויאמר אלי בן אדם חתר נא בקיר ואחתר בקיר והנה פתח אחד  {ס}

9ויאמר אלי  בא וראה את התועבות הרעות אשר הם עשים פה
10ואבוא ואראה והנה כל תבנית רמש ובהמה שקץ וכל גלולי בית ישראל—מחקה על הקיר סביב סביב
11ושבעים איש מזקני בית ישראל ויאזניהו בן שפן עמד בתוכם עמדים לפניהם ואיש מקטרתו בידו ועתר ענן הקטרת עלה
12ויאמר אלי הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עשים בחשך איש בחדרי משכיתו  כי אמרים אין יהוה ראה אתנו—עזב יהוה את הארץ
13ויאמר אלי  עוד תשוב תראה תועבות גדלות אשר המה עשים
14ויבא אתי אל פתח שער בית יהוה אשר אל הצפונה והנה שם הנשים ישבות מבכות את התמוז  {ס}

15ויאמר אלי הראית בן אדם עוד תשוב תראה תועבות גדלות מאלה
16ויבא אתי אל חצר בית יהוה הפנימית והנה פתח היכל יהוה בין האולם ובין המזבח כעשרים וחמשה איש אחריהם אל היכל יהוה ופניהם קדמה והמה משתחויתם קדמה לשמש
17ויאמר אלי הראית בן אדם—הנקל לבית יהודה מעשות את התועבות אשר עשו פה  כי מלאו את הארץ חמס וישבו להכעיסני והנם שלחים את הזמורה אל אפם
18וגם אני אעשה בחמה לא תחוס עיני ולא אחמל וקראו באזני קול גדול ולא אשמע אותם

Copyright information for Alep