Ezra 1

1ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר יהוה מפי ירמיה  העיר יהוה את רוח כרש מלך פרס ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב לאמר
2כה אמר כרש מלך פרס—כל ממלכות הארץ נתן לי יהוה אלהי השמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלם אשר ביהודה
3מי בכם מכל עמו יהי אלהיו עמו ויעל לירושלם אשר ביהודה ויבן את בית יהוה אלהי ישראל—הוא האלהים אשר בירושלם
4וכל הנשאר מכל המקמות אשר הוא גר שם—ינשאוהו אנשי מקמו בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה עם הנדבה—לבית האלהים אשר בירושלם
5ויקומו ראשי האבות ליהודה ובנימן והכהנים והלוים לכל העיר האלהים את רוחו לעלות לבנות את בית יהוה אשר בירושלם
6וכל סביבתיהם חזקו בידיהם בכלי כסף בזהב ברכוש ובבהמה ובמגדנות—לבד על כל התנדב  {ס}

7והמלך כורש הוציא את כלי בית יהוה אשר הוציא נבוכדנצר מירושלם ויתנם בבית אלהיו
8ויוציאם כורש מלך פרס על יד מתרדת הגזבר ויספרם לששבצר הנשיא ליהודה
9ואלה מספרם  אגרטלי זהב שלשים אגרטלי כסף אלף מחלפים תשעה ועשרים  {ס}

10כפורי זהב שלשים—  {ס}  כפורי כסף משנים ארבע מאות ועשרה כלים אחרים אלף  {ס}

11כל כלים לזהב ולכסף חמשת אלפים וארבע מאות הכל העלה ששבצר עם העלות הגולה—מבבל לירושלם  {פ}

Copyright information for Alep