Ezra 10

1וכהתפלל עזרא וכהתודתו בכה ומתנפל לפני בית האלהים  נקבצו אליו מישראל קהל רב מאד אנשים ונשים וילדים—כי בכו העם הרבה בכה  {ס}

2ויען שכניה בן יחיאל מבני עולם (עילם) ויאמר לעזרא—אנחנו מעלנו באלהינו ונשב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש מקוה לישראל על זאת
3ועתה נכרת ברית לאלהינו להוציא כל נשים והנולד מהם בעצת אדני והחרדים במצות אלהינו וכתורה יעשה
4קום כי עליך הדבר ואנחנו עמך  חזק ועשה  {פ}

5ויקם עזרא וישבע את שרי הכהנים הלוים וכל ישראל לעשות כדבר הזה—וישבעו
6ויקם עזרא מלפני בית האלהים וילך אל לשכת יהוחנן בן אלישיב וילך שם לחם לא אכל ומים לא שתה—כי מתאבל על מעל הגולה  {ס}

7ויעבירו קול ביהודה וירושלם לכל בני הגולה—להקבץ ירושלם
8וכל אשר לא יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים—יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל הגולה  {ס}

9ויקבצו כל אנשי יהודה ובנימן ירושלם לשלשת הימים הוא חדש התשיעי—בעשרים בחדש וישבו כל העם ברחוב בית האלהים מרעידים על הדבר ומהגשמים  {פ}

10ויקם עזרא הכהן ויאמר אלהם אתם מעלתם ותשיבו נשים נכריות—להוסיף על אשמת ישראל
11ועתה תנו תודה ליהוה אלהי אבתיכם—ועשו רצונו והבדלו מעמי הארץ ומן הנשים הנכריות
12ויענו כל הקהל ויאמרו קול גדול  כן כדבריך (כדברך) עלינו לעשות
13אבל העם רב והעת גשמים ואין כח לעמוד בחוץ והמלאכה לא ליום אחד ולא לשנים—כי הרבינו לפשע בדבר הזה
14יעמדו נא שרינו לכל הקהל וכל אשר בערינו ההשיב נשים נכריות יבא לעתים מזמנים ועמהם זקני עיר ועיר ושפטיה  עד להשיב חרון אף אלהינו ממנו—עד לדבר הזה  {פ}

15אך יונתן בן עשהאל ויחזיה בן תקוה עמדו על זאת ומשלם ושבתי הלוי עזרם
16ויעשו כן בני הגולה ויבדלו עזרא הכהן אנשים ראשי האבות לבית אבתם וכלם בשמות וישבו ביום אחד לחדש העשירי לדריוש הדבר
17ויכלו בכל—אנשים ההשיבו נשים נכריות  עד יום אחד לחדש הראשון  {פ}

18וימצא מבני הכהנים אשר השיבו נשים נכריות  מבני ישוע בן יוצדק ואחיו—מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה
19ויתנו ידם להוציא נשיהם ואשמים איל צאן על אשמתם  {ס}
20ומבני אמר חנני וזבדיה  {ס}
21ומבני חרם—מעשיה ואליה ושמעיה ויחיאל ועזיה
22ומבני פשחור—אליועיני מעשיה ישמעאל נתנאל יוזבד ואלעשה  {ס}
23ומן הלוים—יוזבד ושמעי וקליה הוא קליטא פתחיה יהודה ואליעזר  {ס}
24ומן המשררים אלישיב ומן השערים שלם וטלם ואורי  {ס}
25ומישראל—מבני פרעש רמיה ויזיה ומלכיה ומימן ואלעזר ומלכיה ובניה  {ס}
26ומבני עילם—מתניה זכריה ויחיאל ועבדי וירימות ואליה  {ס}
27ומבני זתוא—אליועני אלישיב מתניה וירמות וזבד ועזיזא  {ס}
28ומבני בבי—יהוחנן חנניה זבי עתלי  {ס}
29ומבני בני—משלם מלוך ועדיה ישוב ושאל ירמות (ורמות)  {ס}
30ומבני פחת מואב עדנא וכלל בניה מעשיה מתניה בצלאל ובנוי ומנשה  {ס}
31ובני חרם—אליעזר ישיה מלכיה שמעיה שמעון
32בנימן מלוך שמריה  {ס}
33מבני חשם—מתני מתתה זבד אליפלט ירמי מנשה שמעי  {ס}
34מבני בני מעדי עמרם ואואל  {ס}
35בניה בדיה כלוהי (כלוהו)
36וניה מרמות אלישיב
37מתניה מתני ויעשו (ויעשי)
38ובני ובנוי שמעי
39ושלמיה ונתן ועדיה
40מכנדבי ששי שרי
41עזראל ושלמיהו שמריה
42שלום אמריה יוסף  {ס}
43מבני נבו—יעיאל מתתיה זבד זבינא ידו (ידי) ויואל בניה
44כל אלה נשאי (נשאו) נשים נכריות ויש מהם נשים וישימו בנים  {פ}

Copyright information for Alep