Ezra 6

1באדין דריוש מלכא שם טעם ובקרו בבית ספריא די גנזיא מהחתין תמה—בבבל
2והשתכח באחמתא בבירתא די במדי מדינתא—מגלה חדה וכן כתיב בגוה דכרונה  {פ}

3בשנת חדה לכורש מלכא כורש מלכא שם טעם—בית אלהא בירושלם ביתא יתבנא אתר די דבחין דבחין ואשוהי מסובלין רומה אמין שתין פתיה אמין שתין
4נדבכין די אבן גלל תלתא ונדבך די אע חדת ונפקתא—מן בית מלכא תתיהב
5ואף מאני בית אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן היכלא די בירושלם והיבל לבבל—יהתיבון ויהך להיכלא די בירושלם לאתרה ותחת בבית אלהא  {ס}

6כען תתני פחת עבר נהרה שתר בוזני וכנותהון אפרסכיא די בעבר נהרה—רחיקין הוו מן תמה
7שבקו לעבידת בית אלהא דך פחת יהודיא ולשבי יהודיא בית אלהא דך יבנון על אתרה
8ומני שים טעם—למא די תעבדון עם שבי יהודיא אלך למבנא בית אלהא דך ומנכסי מלכא די מדת עבר נהרה אספרנא נפקתא תהוא מתיהבא לגבריא אלך די לא לבטלא
9ומה חשחן ובני תורין ודכרין ואמרין לעלון לאלה שמיא חנטין מלח חמר ומשח כמאמר כהניא די בירושלם להוא מתיהב להם יום ביום—די לא שלו
10די להון מהקרבין ניחוחין לאלה שמיא ומצלין לחיי מלכא ובנוהי
11ומני שים טעם—די כל אנש די יהשנא פתגמא דנה יתנסח אע מן ביתה וזקיף יתמחא עלהי וביתה נולו יתעבד על דנה
12ואלהא די שכן שמה תמה ימגר כל מלך ועם די ישלח ידה להשניה לחבלה בית אלהא דך—די בירושלם אנה דריוש שמת טעם אספרנא יתעבד  {פ}

13אדין תתני פחת עבר נהרה שתר בוזני—וכנותהון  לקבל די שלח דריוש מלכא כנמא—אספרנא עבדו
14ושבי יהודיא בנין ומצלחין בנבואת חגי נביאה וזכריה בר עדוא ובנו ושכללו מן טעם אלה ישראל ומטעם כורש ודריוש וארתחששתא מלך פרס
15ושיציא ביתה דנה עד יום תלתה לירח אדר—די היא שנת שת למלכות דריוש מלכא  {פ}

16ועבדו בני ישראל כהניא ולויא ושאר בני גלותא חנכת בית אלהא דנה—בחדוה
17והקרבו לחנכת בית אלהא דנה תורין מאה דכרין מאתין אמרין ארבע מאה וצפירי עזין לחטיא (לחטאה) על כל ישראל תרי עשר—למנין שבטי ישראל
18והקימו כהניא בפלגתהון ולויא במחלקתהון על עבידת אלהא די בירושלם  ככתב ספר משה  {פ}

19ויעשו בני הגולה את הפסח—בארבעה עשר לחדש הראשון
20כי הטהרו הכהנים והלוים כאחד—כלם טהורים וישחטו הפסח לכל בני הגולה ולאחיהם הכהנים ולהם
21ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטמאת גוי הארץ אלהם—לדרש ליהוה אלהי ישראל
22ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה  כי שמחם יהוה והסב לב מלך אשור עליהם—לחזק ידיהם במלאכת בית האלהים אלהי ישראל  {פ}

Copyright information for Alep