Ezra 7

1ואחר הדברים האלה במלכות ארתחשסתא מלך פרס—עזרא בן שריה בן עזריה בן חלקיה
2בן שלום בן צדוק בן אחיטוב
3בן אמריה בן עזריה בן מריות
4בן זרחיה בן עזי בן בקי
5בן אבישוע בן פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן הראש
6הוא עזרא עלה מבבל והוא ספר מהיר בתורת משה אשר נתן יהוה אלהי ישראל ויתן לו המלך כיד יהוה אלהיו עליו—כל בקשתו  {פ}

7ויעלו מבני ישראל ומן הכהנים והלוים והמשררים והשערים והנתינים—אל ירושלם  בשנת שבע לארתחשסתא המלך
8ויבא ירושלם בחדש החמישי  היא שנת השביעית למלך
9כי באחד לחדש הראשון—הוא יסד המעלה מבבל ובאחד לחדש החמישי בא אל ירושלם כיד אלהיו הטובה עליו
10כי עזרא הכין לבבו לדרש את תורת יהוה ולעשת וללמד בישראל חק ומשפט  {ס}

11וזה פרשגן הנשתון אשר נתן המלך ארתחשסתא לעזרא הכהן הספר  ספר דברי מצות יהוה וחקיו—על ישראל  {פ}

12ארתחשסתא—מלך מלכיא  לעזרא כהנא ספר דתא די אלה שמיא גמיר—וכענת
13מני שים טעם—די כל מתנדב במלכותי מן עמא ישראל וכהנוהי ולויא למהך לירושלם עמך יהך
14כל קבל די מן קדם מלכא ושבעת יעטהי שליח לבקרה על יהוד ולירושלם—בדת אלהך די בידך
15ולהיבלה כסף ודהב—די מלכא ויעטוהי התנדבו לאלה ישראל די בירושלם משכנה
16וכל כסף ודהב די תהשכח בכל מדינת בבל—עם התנדבות עמא וכהניא מתנדבין לבית אלההם די בירושלם
17כל קבל דנה אספרנא תקנא בכספא דנה תורין דכרין אמרין ומנחתהון ונסכיהון ותקרב המו—על מדבחה די בית אלהכם די בירושלם
18ומה די עליך (עלך) ועל אחיך (אחך) ייטב בשאר כספא ודהבה—למעבד  כרעות אלהכם תעבדון
19ומאניא די מתיהבין לך לפלחן בית אלהך—השלם קדם אלה ירושלם
20ושאר חשחות בית אלהך די יפל לך למנתן—תנתן מן בית גנזי מלכא
21ומני אנה ארתחשסתא מלכא שים טעם—לכל גזבריא די בעבר נהרה  די כל די ישאלנכון עזרא כהנא ספר דתא די אלה שמיא—אספרנא יתעבד
22עד כסף ככרין מאה ועד חנטין כורין מאה ועד חמר בתין מאה ועד בתין משח מאה ומלח די לא כתב
23כל די מן טעם אלה שמיא יתעבד אדרזדא לבית אלה שמיא  די למה להוא קצף על מלכות מלכא ובנוהי
24ולכם מהודעין די כל כהניא ולויא זמריא תרעיא נתיניא ופלחי בית אלהא דנה—מנדה בלו והלך לא שליט למרמא עליהם
25ואנת עזרא כחכמת אלהך די בידך מני שפטין ודינין די להון דאנין (דינין) לכל עמא די בעבר נהרה לכל ידעי דתי אלהך ודי לא ידע תהודעון
26וכל די לא להוא עבד דתא די אלהך ודתא די מלכא—אספרנא דינה להוא מתעבד מנה  הן למות הן לשרשו (לשרשי) הן לענש נכסין ולאסורין  {פ}

27ברוך יהוה אלהי אבתינו—אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את בית יהוה אשר בירושלם
28ועלי הטה חסד לפני המלך ויועציו ולכל שרי המלך הגברים ואני התחזקתי כיד יהוה אלהי עלי ואקבצה מישראל ראשים לעלות עמי  {פ}

Copyright information for Alep