Genesis 10

1ואלה תולדת בני נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול
2בני יפת—גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס
3ובני גמר—אשכנז וריפת ותגרמה
4ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים
5מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו—למשפחתם בגויהם
6ובני חם—כוש ומצרים ופוט וכנען
7ובני כוש—סבא וחוילה וסבתה ורעמה וסבתכא ובני רעמה שבא ודדן
8וכוש ילד את נמרד הוא החל להיות גבר בארץ
9הוא היה גבר ציד לפני יהוה על כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה
10ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער
11מן הארץ ההוא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבת עיר ואת כלח
12ואת רסן בין נינוה ובין כלח—הוא העיר הגדלה
13ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים—ואת נפתחים
14ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים—ואת כפתרים  {ס}

15וכנען ילד את צידן בכרו—ואת חת
16ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי
17ואת החוי ואת הערקי ואת הסיני
18ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפצו משפחות הכנעני
19ויהי גבול הכנעני מצידן—באכה גררה עד עזה  באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים—עד לשע
20אלה בני חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויהם  {ס}

21ולשם ילד גם הוא  אבי כל בני עבר—אחי יפת הגדול
22בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם
23ובני ארם—עוץ וחול וגתר ומש
24וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר
25ולעבר ילד שני בנים  שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן
26ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח
27ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה
28ואת עובל ואת אבימאל ואת שבא
29ואת אופר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן
30ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם
31אלה בני שם למשפחתם ללשנתם בארצתם לגויהם
32אלה משפחת בני נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ—אחר המבול  {פ}

Copyright information for Alep