Genesis 14

ויהי בימי אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים
עשו מלחמה את ברע מלך סדם ואת ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע היא צער
כל אלה חברו אל עמק השדים  הוא ים המלח
שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעמר ושלש עשרה שנה מרדו
ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו ויכו את רפאים בעשתרת קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים
ואת החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על המדבר
וישבו ויבאו אל עין משפט הוא קדש ויכו את כל שדה העמלקי—וגם את האמרי הישב בחצצן תמר
ויצא מלך סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צביים ומלך בלע הוא צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים
את כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר—ארבעה מלכים את החמשה
10 ועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך סדם ועמרה ויפלו שמה והנשארים הרה נסו
11 ויקחו את כל רכש סדם ועמרה ואת כל אכלם—וילכו
12 ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם
13 ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם
14 וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן
15 ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק
16 וישב את כל הרכש וגם את לוט אחיו ורכשו השיב וגם את הנשים ואת העם
17 ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את כדרלעמר ואת המלכים אשר אתו—אל עמק שוה הוא עמק המלך
18 ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון
19 ויברכהו ויאמר  ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ
20 וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך ויתן לו מעשר מכל
21 ויאמר מלך סדם אל אברם  תן לי הנפש והרכש קח לך
22 ויאמר אברם אל מלך סדם  הרמתי ידי אל יהוה אל עליון קנה שמים וארץ
23 אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם
24 בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי  ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם  {ס}

Copyright information for Alep