Genesis 16

1ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר
2ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני יהוה מלדת—בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי
3ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה
4ויבא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה
5ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך—אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהוה ביני וביניך
6ויאמר אברם אל שרי הנה שפחתך בידך—עשי לה הטוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה
7וימצאה מלאך יהוה על עין המים—במדבר  על העין בדרך שור
8ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת—ואנה תלכי ותאמר—מפני שרי גברתי אנכי ברחת
9ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה
10ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב
11ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע יהוה אל עניך
12והוא יהיה פרא אדם—ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן
13ותקרא שם יהוה הדבר אליה אתה אל ראי  כי אמרה הגם הלם ראיתי—אחרי ראי
14על כן קרא לבאר באר לחי ראי—הנה בין קדש ובין ברד
15ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל
16ואברם בן שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם  {ס}

Copyright information for Alep