Genesis 23

1ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים—שני חיי שרה
2ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון—בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה
3ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמר
4גר ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני
5ויענו בני חת את אברהם לאמר לו
6שמענו אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו—במבחר קברינו קבר את מתך איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבר מתך
7ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת
8וידבר אתם לאמר  אם יש את נפשכם לקבר את מתי מלפני—שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צחר
9ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו  בכסף מלא יתננה לי בתוככם—לאחזת קבר
10ועפרון ישב בתוך בני חת ויען עפרון החתי את אברהם באזני בני חת לכל באי שער עירו לאמר
11לא אדני שמעני—השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני בני עמי נתתיה לך קבר מתך
12וישתחו אברהם לפני עם הארץ
13וידבר אל עפרון באזני עם הארץ לאמר אך אם אתה לו שמעני  נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שמה
14ויען עפרון את אברהם לאמר לו
15אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר
16וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת—ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר
17ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא  השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבלו סביב
18לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו
19ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא—הוא חברון  בארץ כנען
20ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם—לאחזת קבר  מאת בני חת  {ס}

Copyright information for Alep