Genesis 26

ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה
וירא אליו יהוה ויאמר אל תרד מצרימה  שכן בארץ אשר אמר אליך
גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך  כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת האל והקמתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך
והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ
עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי
וישב יצחק בגרר
וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחתי הוא  כי ירא לאמר אשתי פן יהרגני אנשי המקום על רבקה כי טובת מראה הוא
ויהי כי ארכו לו שם הימים וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו
ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר אך הנה אשתך הוא ואיך אמרת אחתי הוא ויאמר אליו יצחק כי אמרתי פן אמות עליה
10 ויאמר אבימלך מה זאת עשית לנו כמעט שכב אחד העם את אשתך והבאת עלינו אשם
11 ויצו אבימלך את כל העם לאמר  הנגע באיש הזה ובאשתו—מות יומת
12 ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שערים ויברכהו יהוה
13 ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד
14 ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה רבה ויקנאו אתו פלשתים
15 וכל הבארת אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו—סתמום פלשתים וימלאום עפר
16 ויאמר אבימלך אל יצחק  לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד
17 וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר וישב שם
18 וישב יצחק ויחפר את בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שמות כשמת אשר קרא להן אביו
19 ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם—באר מים חיים
20 ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר—לנו המים ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו עמו
21 ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה
22 ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחבות ויאמר כי עתה הרחיב יהוה לנו ופרינו בארץ
23 ויעל משם באר שבע
24 וירא אליו יהוה בלילה ההוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אביך אל תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי
25 ויבן שם מזבח ויקרא בשם יהוה ויט שם אהלו ויכרו שם עבדי יצחק באר
26 ואבימלך הלך אליו מגרר ואחזת מרעהו ופיכל שר צבאו
27 ויאמר אלהם יצחק מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אתי ותשלחוני מאתכם
28 ויאמרו ראו ראינו כי היה יהוה עמך ונאמר תהי נא אלה בינותינו בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך
29 אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך יהוה
30 ויעש להם משתה ויאכלו וישתו
31 וישכימו בבקר וישבעו איש לאחיו וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום
32 ויהי ביום ההוא ויבאו עבדי יצחק ויגדו לו על אדות הבאר אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים
33 ויקרא אתה שבעה על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה  {ס}

34 ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי—ואת בשמת בת אילן החתי
35 ותהיין מרת רוח ליצחק ולרבקה  {ס}

Copyright information for Alep