Genesis 27

1ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת ויקרא את עשו בנו הגדל ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני
2ויאמר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי
3ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי צידה (ציד)
4ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי—ואכלה  בעבור תברכך נפשי בטרם אמות
5ורבקה שמעת—בדבר יצחק אל עשו בנו וילך עשו השדה לצוד ציד להביא
6ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר  הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך לאמר
7הביאה לי ציד ועשה לי מטעמים ואכלה ואברככה לפני יהוה לפני מותי
8ועתה בני שמע בקלי—לאשר אני מצוה אתך
9לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טבים ואעשה אתם מטעמים לאביך כאשר אהב
10והבאת לאביך ואכל בעבר אשר יברכך לפני מותו
11ויאמר יעקב אל רבקה אמו  הן עשו אחי איש שער ואנכי איש חלק
12אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה
13ותאמר לו אמו עלי קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח לי
14וילך ויקח ויבא לאמו ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו
15ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדל החמדת אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן
16ואת ערת גדיי העזים הלבישה על ידיו—ועל חלקת צואריו
17ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה
18ויבא אל אביו ויאמר אבי ויאמר הנני מי אתה בני
19ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכרך—עשיתי כאשר דברת אלי קום נא שבה ואכלה מצידי—בעבור תברכני נפשך
20ויאמר יצחק אל בנו מה זה מהרת למצא בני ויאמר כי הקרה יהוה אלהיך לפני
21ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמשך בני  האתה זה בני עשו אם לא
22ויגש יעקב אל יצחק אביו וימשהו ויאמר הקל קול יעקב והידים ידי עשו
23ולא הכירו—כי היו ידיו כידי עשו אחיו שערת ויברכהו
24ויאמר אתה זה בני עשו ויאמר אני
25ויאמר הגשה לי ואכלה מציד בני—למען תברכך נפשי ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וישת
26ויאמר אליו יצחק אביו  גשה נא ושקה לי בני
27ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו יהוה
28ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ—ורב דגן ותירש
29יעבדוך עמים וישתחו (וישתחוו) לך לאמים—הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך
30ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו ועשו אחיו בא מצידו
31ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו ויאמר לאביו יקם אבי ויאכל מציד בנו—בעבר תברכני נפשך
32ויאמר לו יצחק אביו מי אתה ויאמר אני בנך בכרך עשו
33ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד ויאמר מי אפוא הוא הצד ציד ויבא לי ואכל מכל בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה
34כשמע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה גדלה ומרה עד מאד ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי
35ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך
36ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים—את בכרתי לקח והנה עתה לקח ברכתי ויאמר הלא אצלת לי ברכה
37ויען יצחק ויאמר לעשו הן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים ודגן ותירש סמכתיו ולכה אפוא מה אעשה בני
38ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת הוא לך אבי—ברכני גם אני אבי וישא עשו קלו ויבך
39ויען יצחק אביו ויאמר אליו  הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל
40ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך
41וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי
42ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדל ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן ותאמר אליו הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך
43ועתה בני שמע בקלי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה
44וישבת עמו ימים אחדים—עד אשר תשוב חמת אחיך
45עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו ושלחתי ולקחתיך משם למה אשכל גם שניכם יום אחד
46ותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת אם לקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות הארץ—למה לי חיים

Copyright information for Alep