Genesis 28

ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו ויצוהו ויאמר לו לא תקח אשה מבנות כנען
קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך
ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים
ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך—לרשתך את ארץ מגריך אשר נתן אלהים לאברהם
וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם—אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו
וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב ושלח אתו פדנה ארם לקחת לו משם אשה  בברכו אתו—ויצו עליו לאמר לא תקח אשה מבנות כנען
וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם
וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו
וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו—לו לאשה  {ס}

10 ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה
11 ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא
12 ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו
13 והנה יהוה נצב עליו ויאמר אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה—לך אתננה ולזרעך
14 והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל משפחת האדמה ובזרעך
15 והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשבתיך אל האדמה הזאת  כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך
16 וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי
17 ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה  אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים
18 וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראשתיו וישם אתה מצבה ויצק שמן על ראשה
19 ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם לוז שם העיר לראשנה
20 וידר יעקב נדר לאמר  אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש
21 ושבתי בשלום אל בית אבי והיה יהוה לי לאלהים
22 והאבן הזאת אשר שמתי מצבה—יהיה בית אלהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך

Copyright information for Alep