Genesis 29

1וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם
2וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רבצים עליה—כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים והאבן גדלה על פי הבאר
3ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקמה
4ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו
5ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור ויאמרו ידענו
6ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום—והנה רחל בתו באה עם הצאן
7ויאמר הן עוד היום גדול—לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו
8ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן
9עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה—כי רעה הוא
10ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו
11וישק יעקב לרחל וישא את קלו ויבך
12ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא ותרץ ותגד לאביה
13ויהי כשמע לבן את שמע יעקב בן אחתו וירץ לקראתו ויחבק לו וינשק לו ויביאהו אל ביתו ויספר ללבן את כל הדברים האלה
14ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה וישב עמו חדש ימים
15ויאמר לבן ליעקב הכי אחי אתה ועבדתני חנם הגידה לי מה משכרתך
16וללבן שתי בנות  שם הגדלה לאה ושם הקטנה רחל
17ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה
18ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה
19ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחר שבה עמדי
20ויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה
21ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה
22ויאסף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה
23ויהי בערב—ויקח את לאה בתו ויבא אתה אליו ויבא אליה
24ויתן לבן לה את זלפה שפחתו—ללאה בתו שפחה
25ויהי בבקר והנה הוא לאה ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי—הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני
26ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו—לתת הצעירה לפני הבכירה
27מלא שבע זאת ונתנה לך גם את זאת בעבדה אשר תעבד עמדי עוד שבע שנים אחרות
28ויעש יעקב כן וימלא שבע זאת ויתן לו את רחל בתו לו לאשה
29ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שפחתו—לה לשפחה
30ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה ויעבד עמו עוד שבע שנים אחרות
31וירא יהוה כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה
32ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן  כי אמרה כי ראה יהוה בעניי—כי עתה יאהבני אישי
33ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע יהוה כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון
34ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי
35ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה—על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת

Copyright information for Alep