Genesis 30

1ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי
2ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן
3ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה
4ותתן לו את בלהה שפחתה לאשה ויבא אליה יעקב
5ותהר בלהה ותלד ליעקב בן
6ותאמר רחל דנני אלהים וגם שמע בקלי ויתן לי בן על כן קראה שמו דן
7ותהר עוד—ותלד בלהה שפחת רחל  בן שני ליעקב
8ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם אחתי—גם יכלתי ותקרא שמו נפתלי
9ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותתן אתה ליעקב לאשה
10ותלד זלפה שפחת לאה—ליעקב בן
11ותאמר לאה בגד (בא גד) ותקרא את שמו גד
12ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב
13ותאמר לאה—באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את שמו אשר
14וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך
15ותאמר לה המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך
16ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא
17וישמע אלהים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי
18ותאמר לאה נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר
19ותהר עוד לאה ותלד בן ששי ליעקב
20ותאמר לאה זבדני אלהים אתי זבד טוב—הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו זבלון
21ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה
22ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה
23ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי
24ותקרא את שמו יוסף לאמר  יסף יהוה לי בן אחר
25ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי
26תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אתך בהן—ואלכה  כי אתה ידעת את עבדתי אשר עבדתיך
27ויאמר אליו לבן אם נא מצאתי חן בעיניך נחשתי ויברכני יהוה בגללך
28ויאמר  נקבה שכרך עלי ואתנה
29ויאמר אליו—אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקנך אתי
30כי מעט אשר היה לך לפני ויפרץ לרב ויברך יהוה אתך לרגלי ועתה מתי אעשה גם אנכי—לביתי
31ויאמר מה אתן לך ויאמר יעקב לא תתן לי מאומה—אם תעשה לי הדבר הזה אשובה ארעה צאנך אשמר
32אעבר בכל צאנך היום הסר משם כל שה נקד וטלוא וכל שה חום בכשבים וטלוא ונקד בעזים והיה שכרי
33וענתה בי צדקתי ביום מחר כי תבוא על שכרי לפניך  כל אשר איננו נקד וטלוא בעזים וחום בכשבים—גנוב הוא אתי
34ויאמר לבן הן  לו יהי כדברך
35ויסר ביום ההוא את התישים העקדים והטלאים ואת כל העזים הנקדות והטלאת כל אשר לבן בו וכל חום בכשבים ויתן ביד בניו
36וישם דרך שלשת ימים בינו ובין יעקב ויעקב רעה את צאן לבן—הנותרת
37ויקח לו יעקב מקל לבנה לח—ולוז וערמון ויפצל בהן פצלות לבנות—מחשף הלבן אשר על המקלות
38ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים בשקתות המים—אשר תבאן הצאן לשתות לנכח הצאן ויחמנה בבאן לשתות
39ויחמו הצאן אל המקלות ותלדן הצאן עקדים נקדים וטלאים
40והכשבים הפריד יעקב ויתן פני הצאן אל עקד וכל חום בצאן לבן וישת לו עדרים לבדו ולא שתם על צאן לבן
41והיה בכל יחם הצאן המקשרות ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן ברהטים—ליחמנה במקלות
42ובהעטיף הצאן לא ישים והיה העטפים ללבן והקשרים ליעקב
43ויפרץ האיש מאד מאד ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמרים

Copyright information for Alep