Genesis 31

1וישמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו—עשה את כל הכבד הזה
2וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום
3ויאמר יהוה אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך
4וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו
5ויאמר להן ראה אנכי את פני אביכן כי איננו אלי כתמל שלשם ואלהי אבי היה עמדי
6ואתנה ידעתן  כי בכל כחי עבדתי את אביכן
7ואביכן התל בי והחלף את משכרתי עשרת מנים ולא נתנו אלהים להרע עמדי
8אם כה יאמר נקדים יהיה שכרך—וילדו כל הצאן נקדים ואם כה יאמר עקדים יהיה שכרך—וילדו כל הצאן עקדים
9ויצל אלהים את מקנה אביכם ויתן לי
10ויהי בעת יחם הצאן ואשא עיני וארא בחלום והנה העתדים העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים
11ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום—יעקב ואמר הנני
12ויאמר שא נא עיניך וראה כל העתדים העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים  כי ראיתי את כל אשר לבן עשה לך
13אנכי האל בית אל אשר משחת שם מצבה אשר נדרת לי שם נדר עתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך
14ותען רחל ולאה ותאמרנה לו  העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו
15הלוא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו ויאכל גם אכול את כספנו
16כי כל העשר אשר הציל אלהים מאבינו—לנו הוא ולבנינו ועתה כל אשר אמר אלהים אליך—עשה
17ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים
18וינהג את כל מקנהו ואת כל רכשו אשר רכש—מקנה קנינו אשר רכש בפדן ארם  לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען
19ולבן הלך לגזז את צאנו ותגנב רחל את התרפים אשר לאביה
20ויגנב יעקב את לב לבן הארמי—על בלי הגיד לו כי ברח הוא
21ויברח הוא וכל אשר לו ויקם ויעבר את הנהר וישם את פניו הר הגלעד
22ויגד ללבן ביום השלישי  כי ברח יעקב
23ויקח את אחיו עמו וירדף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אתו בהר הגלעד
24ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלם הלילה ויאמר לו השמר לך פן תדבר עם יעקב—מטוב עד רע
25וישג לבן את יעקב ויעקב תקע את אהלו בהר ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד
26ויאמר לבן ליעקב מה עשית ותגנב את לבבי ותנהג את בנתי כשביות חרב
27למה נחבאת לברח ותגנב אתי ולא הגדת לי ואשלחך בשמחה ובשרים בתף ובכנור
28ולא נטשתני לנשק לבני ולבנתי עתה הסכלת עשו
29יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלהי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב—מטוב עד רע
30ועתה הלך הלכת כי נכסף נכספתה לבית אביך למה גנבת את אלהי
31ויען יעקב ויאמר ללבן  כי יראתי—כי אמרתי פן תגזל את בנותיך מעמי
32עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה—נגד אחינו הכר לך מה עמדי וקח לך ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם
33ויבא לבן באהל יעקב ובאהל לאה ובאהל שתי האמהת—ולא מצא ויצא מאהל לאה ויבא באהל רחל
34ורחל לקחה את התרפים ותשמם בכר הגמל—ותשב עליהם וימשש לבן את כל האהל ולא מצא
35ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדני כי לוא אוכל לקום מפניך כי דרך נשים לי ויחפש ולא מצא את התרפים
36ויחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי
37כי מששת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך—שים כה נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו
38זה עשרים שנה אנכי עמך רחליך ועזיך לא שכלו ואילי צאנך לא אכלתי
39טרפה לא הבאתי אליך—אנכי אחטנה מידי תבקשנה גנבתי יום וגנבתי לילה
40הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני
41זה לי עשרים שנה בביתך עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנתיך ושש שנים בצאנך ותחלף את משכרתי עשרת מנים
42לולי אלהי אבי אלהי אברהם ופחד יצחק היה לי—כי עתה ריקם שלחתני את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים—ויוכח אמש
43ויען לבן ויאמר אל יעקב הבנות בנתי והבנים בני והצאן צאני וכל אשר אתה ראה לי הוא ולבנתי מה אעשה לאלה היום או לבניהן אשר ילדו
44ועתה לכה נכרתה ברית—אני ואתה והיה לעד ביני ובינך
45ויקח יעקב אבן וירימה מצבה
46ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים ויקחו אבנים ויעשו גל ויאכלו שם על הגל
47ויקרא לו לבן יגר שהדותא ויעקב קרא לו גלעד
48ויאמר לבן הגל הזה עד ביני ובינך היום על כן קרא שמו גלעד
49והמצפה אשר אמר יצף יהוה ביני ובינך  כי נסתר איש מרעהו
50אם תענה את בנתי ואם תקח נשים על בנתי—אין איש עמנו ראה אלהים עד ביני ובינך
51ויאמר לבן ליעקב  הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני ובינך
52עד הגל הזה ועדה המצבה  אם אני לא אעבר אליך את הגל הזה ואם אתה לא תעבר אלי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה
53אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו—אלהי אביהם וישבע יעקב בפחד אביו יצחק
54ויזבח יעקב זבח בהר ויקרא לאחיו לאכל לחם ויאכלו לחם וילינו בהר

Copyright information for Alep