Genesis 32

1וישכם לבן בבקר וינשק לבניו ולבנותיו—ויברך אתהם וילך וישב לבן למקמו
2ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים
3ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה ויקרא שם המקום ההוא מחנים  {פ}

4וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום
5ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו  כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה
6ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדני למצא חן בעיניך
7וישבו המלאכים אל יעקב לאמר  באנו אל אחיך אל עשו וגם הלך לקראתך וארבע מאות איש עמו
8ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים—לשני מחנות
9ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו—והיה המחנה הנשאר לפליטה
10ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק  יהוה האמר אלי שוב לארצך ולמולדתך—ואיטיבה עמך
11קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך  כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות
12הצילני נא מיד אחי מיד עשו  כי ירא אנכי אתו—פן יבוא והכני אם על בנים
13ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר מרב
14וילן שם בלילה ההוא ויקח מן הבא בידו מנחה—לעשו אחיו
15עזים מאתים ותישים עשרים רחלים מאתים ואילים עשרים
16גמלים מיניקות ובניהם שלשים פרות ארבעים ופרים עשרה אתנת עשרים ועירם עשרה
17ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בין עדר ובין עדר
18ויצו את הראשון לאמר  כי יפגשך עשו אחי ושאלך לאמר למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך
19ואמרת לעבדך ליעקב—מנחה הוא שלוחה לאדני לעשו והנה גם הוא אחרינו
20ויצו גם את השני גם את השלישי גם את כל ההלכים אחרי העדרים לאמר  כדבר הזה תדברון אל עשו במצאכם אתו
21ואמרתם—גם הנה עבדך יעקב אחרינו  כי אמר אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני ואחרי כן אראה פניו אולי ישא פני
22ותעבר המנחה על פניו והוא לן בלילה ההוא במחנה
23ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחתיו ואת אחד עשר ילדיו ויעבר את מעבר יבק
24ויקחם—ויעברם את הנחל ויעבר את אשר לו
25ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר
26וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו
27ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני
28ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב
29ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך—כי אם ישראל  כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל
30וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך אתו שם
31ויקרא יעקב שם המקום פניאל  כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי
32ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צלע על ירכו
33על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה  כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה

Copyright information for Alep