Genesis 33

1וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות
2וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשנה ואת לאה וילדיה אחרנים ואת רחל ואת יוסף אחרנים
3והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו
4וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו
5וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר—הילדים אשר חנן אלהים את עבדך
6ותגשן השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין
7ותגש גם לאה וילדיה וישתחוו ואחר נגש יוסף ורחל—וישתחוו
8ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא חן בעיני אדני
9ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך
10ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי  כי על כן ראיתי פניך כראת פני אלהים—ותרצני
11קח נא את ברכתי אשר הבאת לך כי חנני אלהים וכי יש לי כל ויפצר בו ויקח
12ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך
13ויאמר אליו אדני ידע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן
14יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים עד אשר אבא אל אדני שעירה
15ויאמר עשו—אציגה נא עמך מן העם אשר אתי ויאמר למה זה אמצא חן בעיני אדני
16וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה
17ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכות  {ס}

18ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את פני העיר
19ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם—במאה קשיטה
20ויצב שם מזבח ויקרא לו—אל אלהי ישראל  {ס}

Copyright information for Alep