Genesis 33

וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות
וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשנה ואת לאה וילדיה אחרנים ואת רחל ואת יוסף אחרנים
והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו
וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו
וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר—הילדים אשר חנן אלהים את עבדך
ותגשן השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין
ותגש גם לאה וילדיה וישתחוו ואחר נגש יוסף ורחל—וישתחוו
ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא חן בעיני אדני
ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך
10 ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי  כי על כן ראיתי פניך כראת פני אלהים—ותרצני
11 קח נא את ברכתי אשר הבאת לך כי חנני אלהים וכי יש לי כל ויפצר בו ויקח
12 ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך
13 ויאמר אליו אדני ידע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן
14 יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים עד אשר אבא אל אדני שעירה
15 ויאמר עשו—אציגה נא עמך מן העם אשר אתי ויאמר למה זה אמצא חן בעיני אדני
16 וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה
17 ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכות  {ס}

18 ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את פני העיר
19 ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם—במאה קשיטה
20 ויצב שם מזבח ויקרא לו—אל אלהי ישראל  {ס}

Copyright information for Alep