Genesis 34

1ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ
2וירא אתה שכם בן חמור החוי—נשיא הארץ ויקח אתה וישכב אתה ויענה
3ותדבק נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנער וידבר על לב הנער
4ויאמר שכם אל חמור אביו לאמר  קח לי את הילדה הזאת לאשה
5ויעקב שמע כי טמא את דינה בתו ובניו היו את מקנהו בשדה והחרש יעקב עד באם
6ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר אתו
7ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד  כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה
8וידבר חמור אתם לאמר  שכם בני חשקה נפשו בבתכם—תנו נא אתה לו לאשה
9והתחתנו אתנו  בנתיכם תתנו לנו ואת בנתינו תקחו לכם
10ואתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם—שבו וסחרוה והאחזו בה
11ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה אמצא חן בעיניכם ואשר תאמרו אלי אתן
12הרבו עלי מאד מהר ומתן ואתנה כאשר תאמרו אלי ותנו לי את הנער לאשה
13ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה—וידברו  אשר טמא את דינה אחתם
14ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות הדבר הזה—לתת את אחתנו לאיש אשר לו ערלה  כי חרפה הוא לנו
15אך בזאת נאות לכם  אם תהיו כמנו להמל לכם כל זכר
16ונתנו את בנתינו לכם ואת בנתיכם נקח לנו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד
17ואם לא תשמעו אלינו להמול—ולקחנו את בתנו והלכנו
18וייטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור
19ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב והוא נכבד מכל בית אביו
20ויבא חמור ושכם בנו אל שער עירם וידברו אל אנשי עירם לאמר
21האנשים האלה שלמים הם אתנו וישבו בארץ ויסחרו אתה והארץ הנה רחבת ידים לפניהם את בנתם נקח לנו לנשים ואת בנתינו נתן להם
22אך בזאת יאתו לנו האנשים לשבת אתנו—להיות לעם אחד  בהמול לנו כל זכר כאשר הם נמלים
23מקנהם וקנינם וכל בהמתם הלוא לנו הם אך נאותה להם וישבו אתנו
24וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יצאי שער עירו וימלו כל זכר—כל יצאי שער עירו
25ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר
26ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו
27בני יעקב באו על החללים ויבזו העיר—אשר טמאו אחותם
28את צאנם ואת בקרם ואת חמריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו
29ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבזו ואת כל אשר בבית
30ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ בכנעני ובפרזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי
31ויאמרו  הכזונה יעשה את אחותנו  {פ}

Copyright information for Alep