Genesis 39

1ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורדהו שמה
2ויהי יהוה את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדניו המצרי
3וירא אדניו כי יהוה אתו וכל אשר הוא עשה יהוה מצליח בידו
4וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אתו ויפקדהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו
5ויהי מאז הפקיד אתו בביתו ועל כל אשר יש לו ויברך יהוה את בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת יהוה בכל אשר יש לו—בבית ובשדה
6ויעזב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה
7ויהי אחר הדברים האלה ותשא אשת אדניו את עיניה אל יוסף ותאמר שכבה עמי
8וימאן—ויאמר אל אשת אדניו הן אדני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי
9איננו גדול בבית הזה ממני ולא חשך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת וחטאתי לאלהים
10ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה
11ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם—בבית
12ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה
13ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה וינס החוצה
14ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמר ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו  בא אלי לשכב עמי ואקרא בקול גדול
15ויהי כשמעו כי הרימתי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס ויצא החוצה
16ותנח בגדו אצלה עד בוא אדניו אל ביתו
17ותדבר אליו כדברים האלה לאמר  בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו—לצחק בי
18ויהי כהרימי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס החוצה
19ויהי כשמע אדניו את דברי אשתו אשר דברה אליו לאמר כדברים האלה עשה לי עבדך ויחר אפו
20ויקח אדני יוסף אתו ויתנהו אל בית הסהר—מקום אשר אסורי (אסירי) המלך אסורים ויהי שם בבית הסהר
21ויהי יהוה את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסהר
22ויתן שר בית הסהר ביד יוסף את כל האסירם אשר בבית הסהר ואת כל אשר עשים שם הוא היה עשה
23אין שר בית הסהר ראה את כל מאומה בידו באשר יהוה אתו ואשר הוא עשה יהוה מצליח  {פ}

Copyright information for Alep