Genesis 4

1והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה
2ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה
3ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה—ליהוה
4והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישע יהוה אל הבל ואל מנחתו
5ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו
6ויאמר יהוה אל קין  למה חרה לך ולמה נפלו פניך
7הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו
8ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו
9ויאמר יהוה אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השמר אחי אנכי
10ויאמר מה עשית קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה
11ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך
12כי תעבד את האדמה לא תסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ
13ויאמר קין אל יהוה  גדול עוני מנשא
14הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני
15ויאמר לו יהוה לכן כל הרג קין שבעתים יקם וישם יהוה לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו
16ויצא קין מלפני יהוה וישב בארץ נוד קדמת עדן
17וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך
18ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחויאל ומחייאל ילד את מתושאל ומתושאל ילד את למך
19ויקח לו למך שתי נשים  שם האחת עדה ושם השנית צלה
20ותלד עדה את יבל  הוא היה—אבי ישב אהל ומקנה
21ושם אחיו יובל  הוא היה—אבי כל תפש כנור ועוגב
22וצלה גם הוא ילדה את תובל קין—לטש כל חרש נחשת וברזל ואחות תובל קין נעמה
23ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי—נשי למך האזנה אמרתי  כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי
24כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה
25וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת  כי שת לי אלהים זרע אחר—תחת הבל כי הרגו קין
26ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם יהוה  {ס}

Copyright information for Alep