Genesis 40

1ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאפה—לאדניהם למלך מצרים
2ויקצף פרעה על שני סריסיו—על שר המשקים ועל שר האופים
3ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים—אל בית הסהר  מקום אשר יוסף אסור שם
4ויפקד שר הטבחים את יוסף אתם—וישרת אתם ויהיו ימים במשמר
5ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד—איש כפתרון חלמו  המשקה והאפה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסהר
6ויבא אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים
7וישאל את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו—לאמר  מדוע פניכם רעים היום
8ויאמרו אליו—חלום חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אלהם יוסף הלוא לאלהים פתרנים—ספרו נא לי
9ויספר שר המשקים את חלמו ליוסף ויאמר לו—בחלומי והנה גפן לפני
10ובגפן שלשה שריגם והוא כפרחת עלתה נצה הבשילו אשכלתיה ענבים
11וכוס פרעה בידי ואקח את הענבים ואשחט אתם אל כוס פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה
12ויאמר לו יוסף זה פתרנו  שלשת השרגים—שלשת ימים הם
13בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו
14כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה
15כי גנב גנבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אתי בבור
16וירא שר האפים כי טוב פתר ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על ראשי
17ובסל העליון מכל מאכל פרעה—מעשה אפה והעוף אכל אתם מן הסל—מעל ראשי
18ויען יוסף ויאמר זה פתרנו  שלשת הסלים—שלשת ימים הם
19בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ ואכל העוף את בשרך מעליך
20ויהי ביום השלישי יום הלדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האפים—בתוך עבדיו
21וישב את שר המשקים על משקהו ויתן הכוס על כף פרעה
22ואת שר האפים תלה  כאשר פתר להם יוסף
23ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו  {פ}

Copyright information for Alep