Genesis 41

1ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על היאר
2והנה מן היאר עלת שבע פרות יפות מראה ובריאת בשר ותרעינה באחו
3והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן היאר רעות מראה ודקות בשר ותעמדנה אצל הפרות על שפת היאר
4ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקת הבשר את שבע הפרות יפת המראה והבריאת וייקץ פרעה
5ויישן ויחלם שנית והנה שבע שבלים עלות בקנה אחד—בריאות וטבות
6והנה שבע שבלים דקות ושדופת קדים—צמחות אחריהן
7ותבלענה השבלים הדקות את שבע השבלים הבריאות והמלאות וייקץ פרעה והנה חלום
8ויהי בבקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטמי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלמו ואין פותר אותם לפרעה
9וידבר שר המשקים את פרעה לאמר  את חטאי אני מזכיר היום
10פרעה קצף על עבדיו ויתן אתי במשמר בית שר הטבחים—אתי ואת שר האפים
11ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא  איש כפתרון חלמו חלמנו
12ושם אתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתר לנו את חלמתינו  איש כחלמו פתר
13ויהי כאשר פתר לנו כן היה  אתי השיב על כני ואתו תלה
14וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלתיו ויבא אל פרעה
15ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופתר אין אתו ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתו
16ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי  אלהים יענה את שלום פרעה
17וידבר פרעה אל יוסף  בחלמי הנני עמד על שפת היאר
18והנה מן היאר עלת שבע פרות בריאות בשר ויפת תאר ותרעינה באחו
19והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן דלות ורעות תאר מאד ורקות בשר  לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרע
20ותאכלנה הפרות הרקות והרעות—את שבע הפרות הראשנות הבריאת
21ותבאנה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע כאשר בתחלה ואיקץ
22וארא בחלמי והנה שבע שבלים עלת בקנה אחד—מלאת וטבות
23והנה שבע שבלים צנמות דקות שדפות קדים—צמחות אחריהם
24ותבלען השבלים הדקת את שבע השבלים הטבות ואמר אל החרטמים ואין מגיד לי
25ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא  את אשר האלהים עשה הגיד לפרעה
26שבע פרת הטבת שבע שנים הנה ושבע השבלים הטבת שבע שנים הנה  חלום אחד הוא
27ושבע הפרות הרקות והרעת העלת אחריהן שבע שנים הנה ושבע השבלים הרקות שדפות הקדים—יהיו שבע שני רעב
28הוא הדבר אשר דברתי אל פרעה  אשר האלהים עשה הראה את פרעה
29הנה שבע שנים באות—שבע גדול בכל ארץ מצרים
30וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע בארץ מצרים וכלה הרעב את הארץ
31ולא יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא אחרי כן  כי כבד הוא מאד
32ועל השנות החלום אל פרעה פעמים—כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשתו
33ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים
34יעשה פרעה ויפקד פקדים על הארץ וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע
35ויקבצו את כל אכל השנים הטבות הבאת האלה ויצברו בר תחת יד פרעה אכל בערים—ושמרו
36והיה האכל לפקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיין בארץ מצרים ולא תכרת הארץ ברעב
37וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו
38ויאמר פרעה אל עבדיו  הנמצא כזה—איש אשר רוח אלהים בו
39ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך
40אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך
41ויאמר פרעה אל יוסף  ראה נתתי אתך על כל ארץ מצרים
42ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד יוסף וילבש אתו בגדי שש וישם רבד הזהב על צוארו
43וירכב אתו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אברך ונתון אתו על כל ארץ מצרים
44ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו—בכל ארץ מצרים
45ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את אסנת בת פוטי פרע כהן אן לאשה ויצא יוסף על ארץ מצרים
46ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה מלך מצרים ויצא יוסף מלפני פרעה ויעבר בכל ארץ מצרים
47ותעש הארץ בשבע שני השבע—לקמצים
48ויקבץ את כל אכל שבע שנים אשר היו בארץ מצרים ויתן אכל בערים  אכל שדה העיר אשר סביבתיה נתן בתוכה
49ויצבר יוסף בר כחול הים הרבה מאד—עד כי חדל לספר כי אין מספר
50וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן און
51ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה  כי נשני אלהים את כל עמלי ואת כל בית אבי
52ואת שם השני קרא אפרים  כי הפרני אלהים בארץ עניי
53ותכלינה שבע שני השבע אשר היה בארץ מצרים
54ותחלינה שבע שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם
55ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו
56והרעב היה על כל פני הארץ ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבר למצרים ויחזק הרעב בארץ מצרים
57וכל הארץ באו מצרימה לשבר אל יוסף  כי חזק הרעב בכל הארץ

Copyright information for Alep