Genesis 46

1ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק
2ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני
3ויאמר אנכי האל אלהי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם
4אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך
5ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו
6ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה  יעקב וכל זרעו אתו
7בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו—הביא אתו מצרימה  {ס}

8ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו  בכר יעקב ראובן
9ובני ראובן—חנוך ופלוא וחצרן וכרמי
10ובני שמעון ימואל וימין ואהד—ויכין וצחר ושאול בן הכנענית
11ובני לוי—גרשון קהת ומררי
12ובני יהודה ער ואונן ושלה—ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרן וחמול
13ובני יששכר—תולע ופוה ויוב ושמרן
14ובני זבלון—סרד ואלון ויחלאל
15אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו  כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש
16ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי
17ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה—ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל
18אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש
19בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימן
20ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן אן—את מנשה ואת אפרים
21ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד
22אלה בני רחל אשר ילד ליעקב—כל נפש ארבעה עשר
23ובני דן חשים
24ובני נפתלי—יחצאל וגוני ויצר ושלם
25אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש שבעה
26כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב—כל נפש ששים ושש
27ובני יוסף אשר ילד לו במצרים נפש שנים  כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים  {ס}

28ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורת לפניו גשנה ויבאו ארצה גשן
29ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על צואריו ויבך על צואריו עוד
30ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי
31ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמרה אליו אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלי
32והאנשים רעי צאן כי אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו
33והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם
34ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה—גם אנחנו גם אבתינו  בעבור תשבו בארץ גשן כי תועבת מצרים כל רעה צאן

Copyright information for Alep