Genesis 48

1ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חלה ויקח את שני בניו עמו—את מנשה ואת אפרים
2ויגד ליעקב—ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על המטה
3ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אתי
4ויאמר אלי הנני מפרך והרביתך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך—אחזת עולם
5ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד באי אליך מצרימה—לי הם  אפרים ומנשה—כראובן ושמעון יהיו לי
6ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם
7ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבא אפרתה ואקברה שם בדרך אפרת הוא בית לחם
8וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה
9ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלהים בזה ויאמר קחם נא אלי ואברכם
10ועיני ישראל כבדו מזקן לא יוכל לראות ויגש אתם אליו וישק להם ויחבק להם
11ויאמר ישראל אל יוסף ראה פניך לא פללתי והנה הראה אתי אלהים גם את זרעך
12ויוצא יוסף אתם מעם ברכיו וישתחו לאפיו ארצה
13ויקח יוסף את שניהם—את אפרים בימינו משמאל ישראל ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל ויגש אליו
14וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשה  שכל את ידיו כי מנשה הבכור
15ויברך את יוסף ויאמר  האלהים אשר התהלכו אבתי לפניו אברהם ויצחק—האלהים הרעה אתי מעודי עד היום הזה
16המלאך הגאל אתי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ
17וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים—וירע בעיניו ויתמך יד אביו להסיר אתה מעל ראש אפרים—על ראש מנשה
18ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי  כי זה הבכר שים ימינך על ראשו
19וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי—גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים
20ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך אלהים כאפרים וכמנשה וישם את אפרים לפני מנשה
21ויאמר ישראל אל יוסף הנה אנכי מת והיה אלהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבתיכם
22ואני נתתי לך שכם אחד—על אחיך  אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי  {פ}

Copyright information for Alep