Genesis 5

1זה ספר תולדת אדם  ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו
2זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם
3ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת
4ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות
5ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת  {ס}

6ויחי שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את אנוש
7ויחי שת אחרי הולידו את אנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
8ויהיו כל ימי שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת  {ס}

9ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את קינן
10ויחי אנוש אחרי הולידו את קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
11ויהיו כל ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת  {ס}

12ויחי קינן שבעים שנה ויולד את מהללאל
13ויחי קינן אחרי הולידו את מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
14ויהיו כל ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת  {ס}

15ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את ירד
16ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
17ויהיו כל ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת  {ס}

18ויחי ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את חנוך
19ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
20ויהיו כל ימי ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה וימת  {ס}

21ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את מתושלח
22ויתהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות
23ויהי כל ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה
24ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אתו אלהים  {ס}

25ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את למך
26ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות
27ויהיו כל ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת  {ס}

28ויחי למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן
29ויקרא את שמו נח לאמר  זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה
30ויחי למך אחרי הולידו את נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה ויולד בנים ובנות
31ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת  {ס}

32ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת

Copyright information for Alep