Genesis 50

1ויפל יוסף על פני אביו ויבך עליו וישק לו
2ויצו יוסף את עבדיו את הרפאים לחנט את אביו ויחנטו הרפאים את ישראל
3וימלאו לו ארבעים יום כי כן ימלאו ימי החנטים ויבכו אתו מצרים שבעים יום
4ויעברו ימי בכיתו וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר  אם נא מצאתי חן בעיניכם—דברו נא באזני פרעה לאמר
5אבי השביעני לאמר הנה אנכי מת—בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני ועתה אעלה נא ואקברה את אבי—ואשובה
6ויאמר פרעה  עלה וקבר את אביך כאשר השביעך
7ויעל יוסף לקבר את אביו ויעלו אתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים
8וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו  רק טפם וצאנם ובקרם—עזבו בארץ גשן
9ויעל עמו גם רכב גם פרשים ויהי המחנה כבד מאד
10ויבאו עד גרן האטד אשר בעבר הירדן ויספדו שם מספד גדול וכבד מאד ויעש לאביו אבל שבעת ימים
11וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגרן האטד ויאמרו אבל כבד זה למצרים על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן
12ויעשו בניו לו—כן כאשר צום
13וישאו אתו בניו ארצה כנען ויקברו אתו במערת שדה המכפלה  אשר קנה אברהם את השדה לאחזת קבר מאת עפרן החתי—על פני ממרא
14וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העלים אתו לקבר את אביו אחרי קברו את אביו
15ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אתו
16ויצוו אל יוסף לאמר  אביך צוה לפני מותו לאמר
17כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך ויבך יוסף בדברם אליו
18וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים
19ויאמר אלהם יוסף אל תיראו  כי התחת אלהים אני
20ואתם חשבתם עלי רעה אלהים חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחית עם רב
21ועתה אל תיראו—אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר על לבם
22וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו ויחי יוסף מאה ועשר שנים
23וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר בן מנשה—ילדו על ברכי יוסף
24ויאמר יוסף אל אחיו אנכי מת ואלהים פקד יפקד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב
25וישבע יוסף את בני ישראל לאמר  פקד יפקד אלהים אתכם והעלתם את עצמתי מזה
26וימת יוסף בן מאה ועשר שנים ויחנטו אתו ויישם בארון במצרים  {ש}

Copyright information for Alep