Genesis 9

1ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ
2ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי הים בידכם נתנו
3כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה  כירק עשב נתתי לכם את כל
4אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו
5ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו—אדרש את נפש האדם
6שפך דם האדם באדם דמו ישפך  כי בצלם אלהים עשה את האדם
7ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה  {ס}

8ויאמר אלהים אל נח ואל בניו אתו לאמר
9ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם
10ואת כל נפש החיה אשר אתכם בעוף בבהמה ובכל חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ
11והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ
12ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם—לדרת עולם
13את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ
14והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן
15וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר
16והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ
17ויאמר אלהים אל נח  זאת אות הברית אשר הקמתי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ  {פ}

18ויהיו בני נח היצאים מן התבה—שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען
19שלשה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ
20ויחל נח איש האדמה ויטע כרם
21וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה
22וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ
23ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם לא ראו
24וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן
25ויאמר ארור כנען  עבד עבדים יהיה לאחיו
26ויאמר ברוך יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד למו
27יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו
28ויחי נח אחר המבול שלש מאות שנה וחמשים שנה
29ויהיו כל ימי נח תשע מאות שנה וחמשים שנה וימת  {פ}

Copyright information for Alep