Habakkuk 2

1על משמרתי אעמדה ואתיצבה על מצור ואצפה לראות מה ידבר בי ומה אשיב על תוכחתי
2ויענני יהוה ויאמר כתב חזון ובאר על הלחות—למען ירוץ קורא בו
3כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו—כי בא יבא לא יאחר
4הנה עפלה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו יחיה  {ס}

5ואף כי היין בגד גבר יהיר ולא ינוה  אשר הרחיב כשאול נפשו והוא כמות ולא ישבע ויאסף אליו כל הגוים ויקבץ אליו כל העמים
6הלוא אלה כלם עליו משל ישאו ומליצה חידות לו ויאמר הוי המרבה לא לו—עד מתי ומכביד עליו עבטיט
7הלוא פתע יקומו נשכיך ויקצו מזעזעיך והיית למשסות למו
8כי אתה שלות גוים רבים ישלוך כל יתר עמים מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה  {פ}

9הוי בצע בצע רע—לביתו  לשום במרום קנו להנצל מכף רע
10יעצת בשת לביתך קצות עמים רבים וחוטא נפשך
11כי אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה  {פ}

12הוי בנה עיר בדמים וכונן קריה בעולה
13הלוא הנה מאת יהוה צבאות וייגעו עמים בדי אש ולאמים בדי ריק יעפו
14כי תמלא הארץ לדעת את כבוד יהוה כמים יכסו על ים  {פ}

15הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר—למען הביט על מעוריהם
16שבעת קלון מכבוד שתה גם אתה והערל תסוב עליך כוס ימין יהוה וקיקלון על כבודך
17כי חמס לבנון יכסך ושד בהמות יחיתן מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכל ישבי בה
18מה הועיל פסל כי פסלו יצרו—מסכה ומורה שקר  כי בטח יצר יצרו עליו לעשות אלילים אלמים  {ס}

19הוי אמר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה—הנה הוא תפוש זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו
20ויהוה בהיכל קדשו  הס מפניו כל הארץ  {ס}

Copyright information for Alep