Habakkuk 3

1תפלה לחבקוק הנביא—על שגינות
2יהוה שמעתי שמעך יראתי—יהוה פעלך בקרב שנים חייהו בקרב שנים תודיע ברגז רחם תזכור
3אלוה מתימן יבוא וקדוש מהר פארן סלה כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ
4ונגה כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזה
5לפניו ילך דבר ויצא רשף לרגליו
6עמד וימדד ארץ ראה ויתר גוים ויתפצצו הררי עד שחו גבעות עולם הליכות עולם לו
7תחת און ראיתי אהלי כושן ירגזון יריעות ארץ מדין
8הבנהרים חרה יהוה—אם בנהרים אפך אם בים עברתך  כי תרכב על סוסיך מרכבתיך ישועה
9עריה תעור קשתך שבעות מטות אמר סלה נהרות תבקע ארץ
10ראוך יחילו הרים זרם מים עבר נתן תהום קולו רום ידיהו נשא
11שמש ירח עמד זבלה לאור חציך יהלכו לנגה ברק חניתך
12בזעם תצעד ארץ באף תדוש גוים
13יצאת לישע עמך לישע את משיחך מחצת ראש מבית רשע ערות יסוד עד צואר סלה  {פ}

14נקבת במטיו ראש פרזו יסערו להפיצני עליצתם כמו לאכל עני במסתר
15דרכת בים סוסיך חמר מים רבים
16שמעתי ותרגז בטני לקול צללו שפתי—יבוא רקב בעצמי ותחתי ארגז  אשר אנוח ליום צרה לעלות לעם יגודנו
17כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים—כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים
18ואני ביהוה אעלוזה  אגילה באלהי ישעי
19יהוה אדני חילי וישם רגלי כאילות ועל במותי ידרכני למנצח בנגינותי  {ש}

Copyright information for Alep