Haggai 1

1בשנת שתים לדריוש המלך בחדש הששי ביום אחד לחדש—היה דבר יהוה ביד חגי הנביא אל זרבבל בן שאלתיאל פחת יהודה ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול לאמר
2כה אמר יהוה צבאות לאמר  העם הזה אמרו לא עת בא עת בית יהוה להבנות  {פ}

3ויהי דבר יהוה ביד חגי הנביא לאמר
4העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים—והבית הזה חרב
5ועתה כה אמר יהוה צבאות  שימו לבבכם על דרכיכם
6זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין לשבעה שתו ואין לשכרה לבוש ואין לחם לו והמשתכר—משתכר אל צרור נקוב  {פ}

7כה אמר יהוה צבאות  שימו לבבכם על דרכיכם
8עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה בו ואכבד (ואכבדה) אמר יהוה
9פנה אל הרבה והנה למעט והבאתם הבית ונפחתי בו  יען מה נאם יהוה צבאות—יען ביתי אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתו
10על כן עליכם כלאו שמים מטל והארץ כלאה יבולה
11ואקרא חרב על הארץ ועל ההרים ועל הדגן ועל התירוש ועל היצהר ועל אשר תוציא האדמה ועל האדם ועל הבהמה ועל כל יגיע כפים  {ס}

12וישמע זרבבל בן שלתיאל ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול וכל שארית העם בקול יהוה אלהיהם ועל דברי חגי הנביא כאשר שלחו יהוה אלהיהם וייראו העם מפני יהוה
13ויאמר חגי מלאך יהוה במלאכות יהוה—לעם לאמר  אני אתכם נאם יהוה
14ויער יהוה את רוח זרבבל בן שלתיאל פחת יהודה ואת רוח יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול ואת רוח כל שארית העם ויבאו ויעשו מלאכה בבית יהוה צבאות אלהיהם  {פ}

15ביום עשרים וארבעה לחדש בששי בשנת שתים לדריוש המלך

Copyright information for Alep