Haggai 2

1בשביעי בעשרים ואחד לחדש—היה דבר יהוה ביד חגי הנביא לאמר
2אמר נא אל זרבבל בן שלתיאל פחת יהודה ואל יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול—ואל שארית העם לאמר
3מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון ומה אתם ראים אתו עתה—הלוא כמהו כאין בעיניכם
4ועתה חזק זרבבל נאם יהוה וחזק יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול וחזק כל עם הארץ נאם יהוה—ועשו  כי אני אתכם נאם יהוה צבאות
5את הדבר אשר כרתי אתכם בצאתכם ממצרים ורוחי עמדת בתוככם—אל תיראו  {ס}

6כי כה אמר יהוה צבאות עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את השמים ואת הארץ ואת הים ואת החרבה
7והרעשתי את כל הגוים ובאו חמדת כל הגוים ומלאתי את הבית הזה כבוד—אמר יהוה צבאות
8לי הכסף ולי הזהב—נאם יהוה צבאות
9גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון—אמר יהוה צבאות ובמקום הזה אתן שלום נאם יהוה צבאות  {פ}

10בעשרים וארבעה לתשיעי בשנת שתים לדריוש—היה דבר יהוה אל חגי הנביא לאמר
11כה אמר יהוה צבאות  שאל נא את הכהנים תורה לאמר
12הן ישא איש בשר קדש בכנף בגדו ונגע בכנפו אל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל שמן ואל כל מאכל—היקדש ויענו הכהנים ויאמרו לא
13ויאמר חגי אם יגע טמא נפש בכל אלה היטמא ויענו הכהנים ויאמרו יטמא
14ויען חגי ויאמר כן העם הזה וכן הגוי הזה לפני נאם יהוה וכן כל מעשה ידיהם ואשר יקריבו שם טמא הוא
15ועתה שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה מטרם שום אבן אל אבן בהיכל יהוה
16מהיותם בא אל ערמת עשרים והיתה עשרה בא אל היקב לחשף חמשים פורה והיתה עשרים
17הכיתי אתכם בשדפון ובירקון ובברד—את כל מעשה ידיכם ואין אתכם אלי נאם יהוה
18שימו נא לבבכם מן היום הזה ומעלה מיום עשרים וארבעה לתשיעי למן היום אשר יסד היכל יהוה—שימו לבבכם
19העוד הזרע במגורה ועד הגפן והתאנה והרמון ועץ הזית לא נשא—מן היום הזה אברך  {ס}

20ויהי דבר יהוה שנית אל חגי בעשרים וארבעה לחדש לאמר
21אמר אל זרבבל פחת יהודה לאמר  אני מרעיש את השמים ואת הארץ
22והפכתי כסא ממלכות והשמדתי חזק ממלכות הגוים והפכתי מרכבה ורכביה וירדו סוסים ורכביהם איש בחרב אחיו
23ביום ההוא נאם יהוה צבאות אקחך זרבבל בן שאלתיאל עבדי נאם יהוה ושמתיך כחותם  כי בך בחרתי נאם יהוה צבאות  {ש}

Copyright information for Alep