Hosea 1

1דבר יהוה אשר היה אל הושע בן בארי בימי עזיה יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה—ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל
2תחלת דבר יהוה בהושע  {פ}

 

ויאמר יהוה אל הושע לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים—כי זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה
3וילך ויקח את גמר בת דבלים ותהר ותלד לו בן
4ויאמר יהוה אליו קרא שמו יזרעאל  כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל
5והיה ביום ההוא ושברתי את קשת ישראל בעמק יזרעאל
6ותהר עוד ותלד בת ויאמר לו קרא שמה לא רחמה  כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל—כי נשא אשא להם
7ואת בית יהודה ארחם והושעתים ביהוה אלהיהם ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה בסוסים ובפרשים
8ותגמל את לא רחמה ותהר ותלד בן
9ויאמר קרא שמו לא עמי  כי אתם לא עמי ואנכי לא אהיה לכם  {פ}

Copyright information for Alep