Hosea 10

1גפן בוקק ישראל פרי ישוה לו כרב לפריו הרבה למזבחות—כטוב לארצו היטיבו מצבות
2חלק לבם עתה יאשמו הוא יערף מזבחותם ישדד מצבותם
3כי עתה יאמרו אין מלך לנו  כי לא יראנו את יהוה והמלך מה יעשה לנו
4דברו דברים אלות שוא כרת ברית ופרח כראש משפט על תלמי שדי
5לעגלות בית און יגורו שכן שמרון  כי אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו—על כבודו כי גלה ממנו
6גם אותו לאשור יובל מנחה למלך ירב בשנה אפרים יקח ויבוש ישראל מעצתו
7נדמה שמרון מלכה כקצף על פני מים
8ונשמדו במות און חטאת ישראל—קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם ואמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו  {פ}

9מימי הגבעה חטאת ישראל שם עמדו לא תשיגם בגבעה מלחמה על בני עלוה
10באותי ואסרם ואספו עליהם עמים באסרם לשתי עינתם (עונותם)
11ואפרים עגלה מלמדה אהבתי לדוש ואני עברתי על טוב צוארה ארכיב אפרים יחרוש יהודה ישדד לו יעקב
12זרעו לכם לצדקה קצרו לפי חסד נירו לכם ניר ועת לדרוש את יהוה עד יבוא וירה צדק לכם
13חרשתם רשע עולתה קצרתם אכלתם פרי כחש—כי בטחת בדרכך ברב גבוריך
14וקאם שאון בעמך וכל מבצריך יושד כשד שלמן בית ארבאל ביום מלחמה  אם על בנים רטשה
15ככה עשה לכם בית אל מפני רעת רעתכם בשחר נדמה נדמה מלך ישראל

Copyright information for Alep