Hosea 11

1כי נער ישראל ואהבהו וממצרים קראתי לבני
2קראו להם כן הלכו מפניהם—לבעלים יזבחו ולפסלים יקטרון
3ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועתיו ולא ידעו כי רפאתים
4בחבלי אדם אמשכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל
5לא ישוב אל ארץ מצרים ואשור הוא מלכו  כי מאנו לשוב
6וחלה חרב בעריו וכלתה בדיו ואכלה—ממעצותיהם
7ועמי תלואים למשובתי ואל על יקראהו—יחד לא ירומם
8איך אתנך אפרים אמגנך ישראל—איך אתנך כאדמה אשימך כצבאים נהפך עלי לבי יחד נכמרו נחומי
9לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחת אפרים  כי אל אנכי ולא איש—בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר
10אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג  כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים
11יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשור והושבתים על בתיהם נאם יהוה  {ס}

Copyright information for Alep