Hosea 12

1סבבני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל ויהודה עד רד עם אל ועם קדושים נאמן
2אפרים רעה רוח ורדף קדים—כל היום כזב ושד ירבה וברית עם אשור יכרתו ושמן למצרים יובל
3וריב ליהוה עם יהודה ולפקד על יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו
4בבטן עקב את אחיו ובאונו שרה את אלהים
5וישר אל מלאך ויכל בכה ויתחנן לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו
6ויהוה אלהי הצבאות—יהוה זכרו
7ואתה באלהיך תשוב חסד ומשפט שמר וקוה אל אלהיך תמיד
8כנען בידו מאזני מרמה—לעשק אהב
9ויאמר אפרים—אך עשרתי מצאתי און לי כל יגיעי לא ימצאו לי עון אשר חטא
10ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד
11ודברתי על הנביאים ואנכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה
12אם גלעד און אך שוא היו בגלגל שורים זבחו גם מזבחותם כגלים על תלמי שדי
13ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר
14ובנביא העלה יהוה את ישראל ממצרים ובנביא נשמר
15הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו יטוש וחרפתו ישיב לו אדניו

Copyright information for Alep