Hosea 13

1כדבר אפרים רתת נשא הוא בישראל ויאשם בבעל וימת
2ועתה יוספו לחטא ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים מעשה חרשים כלה להם הם אמרים זבחי אדם עגלים ישקון
3לכן יהיו כענן בקר וכטל משכים הלך כמץ יסער מגרן וכעשן מארבה
4ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים ואלהים זולתי לא תדע ומושיע אין בלתי
5אני ידעתיך במדבר—בארץ תלאבות
6כמרעיתם וישבעו—שבעו וירם לבם על כן שכחוני
7ואהי להם כמו שחל—כנמר על דרך אשור
8אפגשם כדב שכול ואקרע סגור לבם ואכלם שם כלביא חית השדה תבקעם
9שחתך ישראל כי בי בעזרך
10אהי מלכך אפוא ויושיעך בכל עריך ושפטיך—אשר אמרת תנה לי מלך ושרים
11אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי  {פ}

12צרור עון אפרים צפונה חטאתו
13חבלי יולדה יבאו לו הוא בן לא חכם כי עת לא יעמד במשבר בנים
14מיד שאול אפדם ממות אגאלם אהי דבריך מות אהי קטבך שאול—נחם יסתר מעיני
15כי הוא בין אחים יפריא יבוא קדים רוח יהוה ממדבר עלה ויבוש מקורו ויחרב מעינו—הוא ישסה אוצר כל כלי חמדה

Copyright information for Alep