Hosea 13

כדבר אפרים רתת נשא הוא בישראל ויאשם בבעל וימת
ועתה יוספו לחטא ויעשו להם מסכה מכספם כתבונם עצבים מעשה חרשים כלה להם הם אמרים זבחי אדם עגלים ישקון
לכן יהיו כענן בקר וכטל משכים הלך כמץ יסער מגרן וכעשן מארבה
ואנכי יהוה אלהיך מארץ מצרים ואלהים זולתי לא תדע ומושיע אין בלתי
אני ידעתיך במדבר—בארץ תלאבות
כמרעיתם וישבעו—שבעו וירם לבם על כן שכחוני
ואהי להם כמו שחל—כנמר על דרך אשור
אפגשם כדב שכול ואקרע סגור לבם ואכלם שם כלביא חית השדה תבקעם
שחתך ישראל כי בי בעזרך
10 אהי מלכך אפוא ויושיעך בכל עריך ושפטיך—אשר אמרת תנה לי מלך ושרים
11 אתן לך מלך באפי ואקח בעברתי  {פ}

12 צרור עון אפרים צפונה חטאתו
13 חבלי יולדה יבאו לו הוא בן לא חכם כי עת לא יעמד במשבר בנים
14 מיד שאול אפדם ממות אגאלם אהי דבריך מות אהי קטבך שאול—נחם יסתר מעיני
15 כי הוא בין אחים יפריא יבוא קדים רוח יהוה ממדבר עלה ויבוש מקורו ויחרב מעינו—הוא ישסה אוצר כל כלי חמדה

Copyright information for Alep