Hosea 3

1ויאמר יהוה אלי עוד לך אהב אשה אהבת רע ומנאפת  כאהבת יהוה את בני ישראל והם פנים אל אלהים אחרים ואהבי אשישי ענבים
2ואכרה לי בחמשה עשר כסף וחמר שערים ולתך שערים
3ואמר אליה ימים רבים תשבי לי—לא תזני ולא תהיי לאיש וגם אני אליך
4כי ימים רבים ישבו בני ישראל—אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים
5אחר ישבו בני ישראל ובקשו את יהוה אלהיהם ואת דויד מלכם ופחדו אל יהוה ואל טובו באחרית הימים  {פ}

Copyright information for Alep