Hosea 4

1שמעו דבר יהוה בני ישראל  כי ריב ליהוה עם יושבי הארץ—כי אין אמת ואין חסד ואין דעת אלהים בארץ
2אלה וכחש ורצח וגנב ונאף פרצו ודמים בדמים נגעו
3על כן תאבל הארץ ואמלל כל יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו
4אך איש אל ירב ואל יוכח איש ועמך כמריבי כהן
5וכשלת היום וכשל גם נביא עמך לילה ודמיתי אמך
6נדמו עמי מבלי הדעת  כי אתה הדעת מאסת ואמאסאך (ואמאסך) מכהן לי ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני
7כרבם כן חטאו לי כבודם בקלון אמיר
8חטאת עמי יאכלו ואל עונם ישאו נפשו
9והיה כעם ככהן ופקדתי עליו דרכיו ומעלליו אשיב לו
10ואכלו ולא ישבעו הזנו ולא יפרצו  כי את יהוה עזבו לשמר
11זנות ויין ותירוש יקח לב
12עמי בעצו ישאל ומקלו יגיד לו  כי רוח זנונים התעה ויזנו מתחת אלהיהם
13על ראשי ההרים יזבחו ועל הגבעות יקטרו תחת אלון ולבנה ואלה כי טוב צלה על כן תזנינה בנותיכם וכלותיכם תנאפנה
14לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה ועל כלותיכם כי תנאפנה—כי הם עם הזנות יפרדו ועם הקדשות יזבחו ועם לא יבין ילבט
15אם זנה אתה ישראל אל יאשם יהודה ואל תבאו הגלגל ואל תעלו בית און ואל תשבעו חי יהוה
16כי כפרה סררה סרר ישראל עתה ירעם יהוה ככבש במרחב
17חבור עצבים אפרים הנח לו
18סר סבאם הזנה הזנו אהבו הבו קלון מגניה
19צרר רוח אותה בכנפיה ויבשו מזבחותם  {פ}

Copyright information for Alep