Hosea 5

1שמעו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו—כי לכם המשפט  כי פח הייתם למצפה ורשת פרושה על תבור
2ושחטה שטים העמיקו ואני מוסר לכלם
3אני ידעתי אפרים וישראל לא נכחד ממני  כי עתה הזנית אפרים נטמא ישראל
4לא יתנו מעלליהם לשוב אל אלהיהם  כי רוח זנונים בקרבם ואת יהוה לא ידעו
5וענה גאון ישראל בפניו וישראל ואפרים יכשלו בעונם—כשל גם יהודה עמם
6בצאנם ובבקרם ילכו לבקש את יהוה—ולא ימצאו  חלץ מהם
7ביהוה בגדו כי בנים זרים ילדו עתה יאכלם חדש את חלקיהם  {ס}

8תקעו שופר בגבעה חצצרה ברמה הריעו בית און אחריך בנימין
9אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה בשבטי ישראל הודעתי נאמנה
10היו שרי יהודה כמסיגי גבול עליהם אשפוך כמים עברתי
11עשוק אפרים רצוץ משפט  כי הואיל הלך אחרי צו
12ואני כעש לאפרים וכרקב לבית יהודה
13וירא אפרים את חליו ויהודה את מזרו וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא יוכל לרפא לכם ולא יגהה מכם מזור
14כי אנכי כשחל לאפרים וככפיר לבית יהודה אני אני אטרף ואלך אשא ואין מציל
15אלך אשובה אל מקומי עד אשר יאשמו ובקשו פני  בצר להם ישחרנני

Copyright information for Alep