Hosea 6

1לכו ונשובה אל יהוה כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו
2יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו
3ונדעה נרדפה לדעת את יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ
4מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל משכים הלך
5על כן חצבתי בנביאים—הרגתים באמרי פי ומשפטיך אור יצא
6כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות
7והמה כאדם עברו ברית שם בגדו בי
8גלעד קרית פעלי און—עקבה מדם
9וכחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה  כי זמה עשו
10בבית ישראל ראיתי שעריריה (שערוריה) שם זנות לאפרים נטמא ישראל
11גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי  {פ}

Copyright information for Alep