Hosea 8

1אל חכך שפר כנשר על בית יהוה—יען עברו בריתי ועל תורתי פשעו
2לי יזעקו אלהי ידענוך ישראל
3זנח ישראל טוב אויב ירדפו
4הם המליכו ולא ממני השירו ולא ידעתי כספם וזהבם עשו להם עצבים למען יכרת
5זנח עגלך שמרון חרה אפי בם עד מתי לא יוכלו נקין
6כי מישראל והוא—חרש עשהו ולא אלהים הוא  כי שבבים יהיה עגל שמרון
7כי רוח יזרעו וסופתה יקצרו קמה אין לו צמח בלי יעשה קמח—אולי יעשה זרים יבלעהו
8נבלע ישראל עתה היו בגוים ככלי אין חפץ בו
9כי המה עלו אשור פרא בודד לו אפרים התנו אהבים
10גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו מעט ממשא מלך שרים
11כי הרבה אפרים מזבחות לחטא  היו לו מזבחות לחטא
12אכתוב (אכתב) לו—רבו (רבי) תורתי  כמו זר נחשבו
13זבחי הבהבי יזבחו בשר ויאכלו—יהוה לא רצם עתה יזכר עונם ויפקד חטאותם—המה מצרים ישובו
14וישכח ישראל את עשהו ויבן היכלות ויהודה הרבה ערים בצרות ושלחתי אש בעריו ואכלה ארמנתיה  {פ}

Copyright information for Alep