Isaiah 11

1ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה
2ונחה עליו רוח יהוה—רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהוה
3והריחו ביראת יהוה ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח
4ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע
5והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו
6וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדו ונער קטן נהג בם
7ופרה ודב תרעינה יחדו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן
8ושעשע יונק על חר פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה
9לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי  כי מלאה הארץ דעה את יהוה כמים לים מכסים  {ס}

10והיה ביום ההוא שרש ישי אשר עמד לנס עמים אליו גוים ידרשו והיתה מנחתו כבוד  {פ}

11והיה ביום ההוא יוסיף אדני שנית ידו לקנות את שאר עמו—אשר ישאר מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי הים
12ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל ונפצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ
13וסרה קנאת אפרים וצררי יהודה יכרתו  אפרים לא יקנא את יהודה ויהודה לא יצר את אפרים
14ועפו בכתף פלשתים ימה יחדו יבזו את בני קדם אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם
15והחרים יהוה את לשון ים מצרים והניף ידו על הנהר בעים רוחו והכהו לשבעה נחלים והדריך בנעלים
16והיתה מסלה—לשאר עמו אשר ישאר מאשור  כאשר היתה לישראל ביום עלתו מארץ מצרים

Copyright information for Alep