Isaiah 15

משא מואב  כי בליל שדד ער מואב נדמה—כי בליל שדד קיר מואב נדמה
עלה הבית ודיבן הבמות לבכי  על נבו ועל מידבא מואב ייליל—בכל ראשיו קרחה כל זקן גרועה
בחוצתיו חגרו שק  על גגותיה וברחבתיה כלה ייליל ירד בבכי
ותזעק חשבון ואלעלה עד יהץ נשמע קולם על כן חלצי מואב יריעו—נפשו ירעה לו
לבי למואב יזעק בריחה עד צער עגלת שלשיה  כי מעלה הלוחית בבכי יעלה בו—כי דרך חורנים זעקת שבר יעערו
כי מי נמרים משמות יהיו  כי יבש חציר כלה דשא ירק לא היה
על כן יתרה עשה ופקדתם—על נחל הערבים ישאום
כי הקיפה הזעקה את גבול מואב עד אגלים יללתה ובאר אילים יללתה
כי מי דימון מלאו דם כי אשית על דימון נוספות—לפליטת מואב אריה ולשארית אדמה

Copyright information for Alep