Isaiah 15

1משא מואב  כי בליל שדד ער מואב נדמה—כי בליל שדד קיר מואב נדמה
2עלה הבית ודיבן הבמות לבכי  על נבו ועל מידבא מואב ייליל—בכל ראשיו קרחה כל זקן גרועה
3בחוצתיו חגרו שק  על גגותיה וברחבתיה כלה ייליל ירד בבכי
4ותזעק חשבון ואלעלה עד יהץ נשמע קולם על כן חלצי מואב יריעו—נפשו ירעה לו
5לבי למואב יזעק בריחה עד צער עגלת שלשיה  כי מעלה הלוחית בבכי יעלה בו—כי דרך חורנים זעקת שבר יעערו
6כי מי נמרים משמות יהיו  כי יבש חציר כלה דשא ירק לא היה
7על כן יתרה עשה ופקדתם—על נחל הערבים ישאום
8כי הקיפה הזעקה את גבול מואב עד אגלים יללתה ובאר אילים יללתה
9כי מי דימון מלאו דם כי אשית על דימון נוספות—לפליטת מואב אריה ולשארית אדמה

Copyright information for Alep